Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO

 

Art.1

Postanowienia ogólne

 1. Statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego Technologii Rybnej i Enzymów, zwanego dalej Kołem, które działa jako uczelniana organizacja studencka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2. Siedziba Koła znajduje się w Katedrze Technologii Żywności przy ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin.

 

Art. 2

Cele i zadania Koła

Do celów Koła należy w szczególności:

1) Pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów.

2) Zgłębianie wiedzy z zakresu technologii produktów rybnych, szczególnie tych powstających przy udziale enzymów.

3) Doskonalenie umiejętności zarządczych poprzez pracę w zespole.

4) Integracja i możliwość rozwoju zainteresowań naukowych w środowisku studenckim.

5) Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału i dbałość o wizerunek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Art. 3

Środki realizacji celów

Cele i zadania Koła realizowane są w szczególności poprzez:

1) Organizację i uczestnictwo w seminariach i spotkaniach naukowych.

2) Organizowanie spotkań i dyskusji o tematyce technologii produktów rybnych.

3) Prowadzenie działalności popularyzującej szeroko pojętą tematykę towaroznawstwa i technologii produktów rybnych i enzymów.

4) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

5) Organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

 

 

Art.4

Członkostwo

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2. Członkiem Koła student staje się z chwilą wpisu na listę członków Koła. Wpis następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
 3. Uprawnienia członków koła obejmują:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Koła;
 • prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
 • prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oferowanych przez Koło;
 • prawo do uzyskania informacji na temat planów i pracy Koła, w tym informacji o rozliczeniach finansowych;
 • brania udziału we wszystkich badaniach i pracach Koła;
 1. Obowiązki członków koła obejmują:
 • czynny udział w  pracach i działalności Koła;
 • czynne uczestnictwo  w spotkaniach i badaniach podejmowanych przez Koło;
 • przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania ;
 • dbanie o dobre imię Koła;
 1. Członkostwo  w Kole ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Zarządowi Koła oraz na skutek utraty statusu studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 2. Utrata członkostwa może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Koła w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członkowskich, w szczególności z powodu postępowania wbrew postanowieniom Statutu, postępowania w sposób narażający dobre imię Uczelni i Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

 

Art. 5 

Władze Koła

Walne Zebranie

 1. Władze Koła stanowi Zarząd i Walne Zebranie.
 2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Koła. 
 3. Obowiązek zwołania Walnego Zebrania  oraz informowania o tym członków  Koła spoczywa na Zarządzie. Zarząd powiadamia członków Koła o terminie i miejscu Walnego Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 4. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku.
 5. Walne Zebranie może również zostać zwołane na wniosek 1/3 członków Koła przedstawiony Zarządowi.
 6. Do obowiązków Walnego Zebrania należy:
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;
 • uchwalanie i zmiana statutu Koła większością 2/3 głosów w obecności  co najmniej połowy członków Koła;
 • zatwierdzanie sprawozdania z działalności za miniony rok oraz  rozliczenia otrzymanych środków finansowych;
 • zatwierdzanie preliminarza wydatków na następny rok kalendarzowy.
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz art. 7.

 

Art. 6

Zarząd

 1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 1 do 3 Członków Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Koła niezastrzeżonych niniejszym Statutem na rzecz Walnego Zebrania, w szczególności:
 • zwołuje Walne Zebranie;
 • sporządza sprawozdanie z działalności za miniony rok oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych;
 • sporządza preliminarz wydatków na następny rok kalendarzowy i czuwa nad jego realizacją;
 • udziela wyczerpujących odpowiedzi członkom Koła  na kierowane przez nich zapytania w przedmiocie działalności Koła.
 1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Kadencja zarządu trwa 2 lata i wygasa z odbyciem najbliższego Walnego Zebrania po upływie tego okresu.
 3. Prezes Koła wykonuje uchwały Zarządu oraz reprezentuje Koło w stosunkach zewnętrznych.

 

Art. 7

Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania powziętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów Członków Koła.