badania naukowe

W Zakładzie Sozologii Wód prowadzone są prace doświadczalne obejmujące:

- badania monitoringowe wód zasilających i opuszczających wylęgarnie ryb oraz wód będących naturalnym miejscem rozrodu ryb łososiowatych;-

- badania nad wpływem zmieniających się czynników środowiska wodnego i zanieczyszczeń powstających podczas inkubacji ikry w warunkach kontrolowanych na przebieg embriogenezy u ryb a w późniejszym okresie na żywotność i jakość wylęgu a następnie narybku;

- badania nad biologicznymi i morfometrycznymi cechami wybranych gatunków ryb słodkowodnych i morskich;

- badania nad wpływem koagulantów stosowanych w rekultywacji jezior na </span>przebieg embriogenezy u ryb<span>;</span>

- badania nad optymalizacją wzrostu produkcji pierwotnej i pozyskiwaniem biomasy z</span> mikroglonów;

- badania nad zastosowaniem mikroglonów w technologiach oczyszczania i utylizacji wybranych zanieczyszczeń;

- badania nad wpływem ukierunkowanych modyfikacji składu jakościowego środowiska wodnego na skład chemiczny ryb;

- badania nad procesami technologicznymi mającymi na celu minimalizację wpływu działalności gospodarczej na środowisko (zamykanie obiegów strumieni zanieczyszczonych w zakładach przetwórstwa ryb z zastosowaniem procesów membranowych);

- badania nad zastosowaniem innowacyjnych biofiltrów (wypełnienia bioreaktorów oraz akwaponika) oraz ciśnieniowych technik separacji membranowych z wykorzystaniem membran ceramicznych trzeciej generacji, jako alternatywa w układach oczyszczających wodę w recyrkulacyjnych systemach akwakultury (RAS);

- badania nad zastosowaniem technik membranowych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, oraz w procesach wydzielania/oczyszczania/zatężania produktów przemysłu spożywczego i produktów otrzymywanych w bioprocesach.