problematyka badawcza

 

Pracownicy Zakładu Sozologii Wód stanowią interdyscyplinarny zespół naukowy prowadzący badania nad zakłóceniami stanu równowagi pomiędzy antroposferą a środowiskiem naturalnym w ujęciu holistycznym.

 

Badania naukowe, w ujęciu ogólnym, obejmują:

  • ocenę stanu środowiska naturalnego oraz czynników naturalnych i antropogenicznych modyfikujących jego jakość;

  • ocenę wpływu stanu środowiska abiotycznego i wybranych wskaźników abiotycznych na organizmy żywe;

  • prace nad technologiami i technikami eliminującymi lub minimalizującymi czynniki antropogeniczne negatywnie oddziaływujące na środowisko.

 

Efektem prowadzonych badań są publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach naukowych. Wyniki badań prezentowane są na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz propagowane są wśród praktyków.

 

W sferze działalności Pracowników ZSW jest także przygotowywanie analiz i opracowywanie prognoz oddziaływania na środowisko zapisów zawartych w programach operacyjnych i strategiach rozwoju oraz działalności gospodarczej.