Druki, formularze, regulaminy i akty prawne

  • REKRUTACJA

Uchwała nr 49 Senatu ZUT z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w ZUT w roku akademickim 2016/2017

Komunikat nr 8 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. o terminach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 17 Senatu ZUT z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe w ZUT w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 133 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych


  • OPŁATY

Komunikat nr 16 Rektora ZUT z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2014/201

Komunikat nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 października 2012r., o systemie elektronicznych przelewów i zasadach wnoszenia opłat za postępowanie związane z przyjęciem za studia wyższe (tzw. opłaty rekrutacyjnej), opłat za świadczone usługi edukacyjne za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednorazowych opłat za wydanie dyplomu oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów


Komunikat nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów i ich odpisówUchwała nr 73 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2012r., w sprawie zmiany uchwały nr 48 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 25 maja 2009r., w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.Uchwała nr 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (tekst ujednolicony wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 33 Senatu ZUT z dnia 31.05.2010 r.)

  • BADANIA LEKARSKIE

Zarządzenie nr 94 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

  • POMOC MATERIALNA

Zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT w Szczecinie

 

  • KREDYTY


Rozporządzenie MNiSzW z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

zmiany do powyższego rozporządzenia:

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich