Archiwum ogłoszeń dla Doktoranta

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP 12.10.2020 09:33

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość
i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.  

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.  

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2020 r. włącznie FNP przyznała 3 736 stypendiów na kwotę ponad 84,5 mln zł.  

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków: Link

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Kandydaci biorący udział w konkursie powinni złożyć w siedzibie Fundacji wniosek o Stypendium START wypełniając uprzednio formularz on-line, udostępniany na stronie internetowej Fundacji.
Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną kandydaci są zobowiązani do wydrukowania wypełnionego wniosku oraz dostarczenia go wraz z odpowiednimi załącznikami i podpisami w wersji papierowej do Działu Nauki (Anna Arabczyk-Mosiewicz).
Wniosek powinien być podpisany przez opiekuna naukowego.
Wnioski w Dziale Nauki przyjmowane będą do 23.10.2020 r.
Link z regulaminem.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Dział Nauki
Anna Arabczyk-Mosiewicz
Tel. (91) 449 41 96
email: anna.arabczyk@zut.edu.pl