Regulamin studiów doktoranckich

UCHWAŁA NR 15

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 5 statutu ZUT, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala Regulamin studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem 30 września 2015 r. traci moc uchwała nr 26 Senatu ZUT z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

 

 

 

Załącznik do  uchwały nr 15 Senatu ZUT z dnia 30 marca 2015 r.

 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Studia doktoranckie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie są tworzone przez rektora na wniosek rady wydziału, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

2.      Studia doktoranckie mają na celu zapewnienie warunków do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych oraz kwalifikacji studiów III stopnia.

3.      Uczestnikiem studiów doktoranckich, zwanym dalej doktorantem, może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

2)   spełnia warunki rekrutacji ustalone przez senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

4.      Przyjęcie w poczet doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią, następuje z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Doktorant otrzymuje legitymację elektroniczną.

5.      Przełożonym wszystkich doktorantów w Uczelni jest rektor.

6.      Przełożonym doktorantów na wydziale jest dziekan, a nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału,

7.      Bezpośrednim przełożonym doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich.

8.      Kierownika studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz właściwego organu samorządu doktorantów, powołuje i odwołuje rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz 595, z późn. zm.), wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

9.      Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej, oraz dorobek naukowy opublikowany, w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat. Opiekun naukowy sprawuje opiekę naukową i wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej.

10.      Reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni są organy samorządu doktorantów.

11.      Studia doktoranckie są prowadzone w Uczelni jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

12.      Stacjonarne studia doktoranckie w Uczelni są bezpłatne.

13.      Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z uchwałą senatu określającą zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat.

14.      Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta między Uczelnią, a doktorantem w formie pisemnej.

§ 2.

Samorząd doktorantów

1.      Doktoranci w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie tworzą samorząd doktorantów.

2.      Samorząd doktorantów działa na podstawie ustawy, statutu Uczelni i regulaminu samorządu doktorantów.

§ 3.

Organizacja studiów doktoranckich

1.      Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w Uczelni trwają 4 lata.

2.      Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach praktyk zawodowwych, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

3.      Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich wynikające z ust. 2 realizowane jest po zakonczeniu czteroletniego toku studiów. Przedłużenie to nie przysługuje doktotrantowi, który złożył pracę doktorską.

4.      Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach praktyk zawodowych, w przypadku:

1)   czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)   konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)   konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

4)   posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– łącznie nie dłużej niż o rok.

5.      Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych realizowanych w ramach praktyk zawodowwych.

6.      Okres przedłużenia studiów doktoranckich wynikający z ust. 4 i 5 realizowany jest w trakcie odbywania czteroletnich studiów doktoranckich na zasadzie przerwy w procesie realizacji programu studiów doktoranckich w tym prowadzenia badań naukowych oraz realizacji praktyk zawowdowych w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu okresu przedłużenia studiów doktoranckich (określonego decyzją kierownika studiów doktoranckich) doktorant powraca na semestr, w którym przerwał realizację programu studiów doktoranckich.

7.      [1] Wzór wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 2 – 5, określa rektor w drodze zarządzenia.

8.      Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach w zależności od przypadających dni roboczych w danym roku kalendarzowym, senat Uczelni, określając szczegółową organizację danego roku akademickiego, może uchwalić wcześniejsze – od podanych wyżej – daty rozpoczęcia i zakończenia roku akade­mickiego, nie przekraczając jednak terminu pięciu dni roboczych od wskazanych wyżej dat.

9.      Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) oraz dwóch przerw między­semestralnych. Semestr zimowy składa się z 15 tygodni zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej zimowej, rozpoczynającej się bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz wakacji zimowych. Semestr letni składa się z 15 tygodni zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej letniej, rozpoczynającej się bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych, wakacji wiosennych i wakacji letnich oraz sesji egzaminacyjnej jesiennej.

10.  Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów doktoranckich uchwala senat Uczelni na wniosek rektora, nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.  

11.  Rektor może wyznaczyć dni wolne od zajęć dla wszystkich doktorantów lub dla doktorantów wskazanych dyscyplin naukowych lub lat studiów.

12.  Plany studiów doktoranckich i programy kształcenia prowadzone na poszczególnych wydziałach na dany rok akademicki są podawane przez kierownika studiów doktoranckich do wiadomości doktorantów na stronie internetowej wydziału nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

13.      Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich wraz ze sprawdzianami wiedzy, umiejętności i kompetencji mogą być prowadzone w językach obcych pod warunkiem podania wykazu takich zajęć (ze wskazaniem języka wykładowego) łącznie z zasadami rekrutacji naboru na dany rok akademicki. Odstępstwo od tej zasady wymaga zgody doktorantów. Zgoda doktorantów na prowa­dzenie zajęć w językach obcych nie jest wymagana w przypadku, gdy nie będą przeprowadzane w języku obcym sprawdziany wiedzy, umiejętności i kompetencji.

14.      Szczegółowy rozkład zajęć danego semestru jest podawany przez kierownika studiów doktoranckich do wiadomości doktorantów na stronie internetowej wydziału przed rozpoczęciem zajęć tego semestru.

15.      Szczegółowy rozkład zajęć powinien uwzględniać możliwości realizacji tych zajęć przez osoby niepełnosprawne. W szczególności:

1)   w grupach, w których znajdują się doktoranci o niepełnosprawności ruchowej, należy dostosować przerwy między poszczególnymi zajęciami w sposób umożliwiający przmieszczanie się tych osób między salami dydaktycznymi oraz innymi pomieszczeniami typu: czytelnia, biblioteka, stołówka, bary itp., które mieszczą się w tym samym lub różnych budynkach;

2)   w grupach, w których znajdują się doktoranci niedosłyszący lub niedowidzący, na miejsce zajęć dydaktycznych należy wybrać sale dydaktyczne, w których znajduje się odpowiedni sprzęt wspomagający odbiór treści programowych przez te osoby;

3)   za zgodą prorektora ds. kształcenia doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje możliwość uczestniczenia w zajeciach dydaktycznych wraz z tłumaczem języka migowego lub asystentem osób ruchowo niepełnosprawnych i niewidomych, w tym z psem przewodnikiem. Osoba opiekujaca się osobą niepełnosprawną będącą doktorantem lub tłumacz języka migowego może uczestniczyć w zaliczeniach lub egzaminach, o ile nie jest merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego doktorant składa egzamin lub zaliczenie.

16.      Kierownik studiów doktoranckich informuje pracownika sporządzającego szczegółowy rozkład zajęć o liczbie osób niepełnosprawnych w danej grupie oraz o rodzajach niepełnosprawności tych osób. Nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne z grupami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, zobowiązuje się do uwzględnienia rodzajów oraz stopnia niepełnospraw­ności tych osób w procesie dydaktycznym oraz wykorzystywaniu podczas prowadzenia zajęć specjalisty­cznych urządzeń wspomagających ten proces.

§ 4.

Obowiązki dziekana i rady wydziału prowadzącego studia doktoranckie

1.      Do obowiązków dziekana należy rozpatrzenie zastrzeżenia doktorantów do:

1)     oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym  prowadzenia badań naukowych przez doktorantów dokonanej przez kierownika studiów doktoranckich;

2)     decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich oraz zmiany formy studiów.

2.      W uzgodnieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych wydziału prowadzących działalność naukową i dydaktyczną (instytuty, katedry, zakłady) dziekan określa propozycję limitów przyjęć dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału oraz wynikającą z tego propozycję limitu przyjęć na studia doktoranckie w danej dyscyplinie.

3.      Do obowiązków rady wydziału należy:

1)     przedstawienie rektorowi wniosku o utworzenie studiów doktoranckich, zawierającego:

a)      określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów doktoranckich,

b)     określenie efektów kształcenia,

c)      określenie formy studiów doktoranckich,

d)     program studiów doktoranckich odrębny dla każdej z form studiów,

e)      warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,

f)      wysokość opat za niestacjonarne studia doktoranckie,

g)     proponowaną kandydaturę na kierownika studiów doktoranckich;

2)     określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

3)     zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;

4)     powołanie, w terminie do 30 listopada danego roku akademickiego, opiekunów naukowych doktorantów przyjętych w procesie rekrutacji w tym roku akademickim;

5)     uchwalenie programu studiów doktoranckich dla poszczególnych dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzone są studia, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez senat Uczelni i po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów;

6)     ustalenie zasad i sposobu realizacji indywidualnego programu studiów doktoranckich, którego plan studiów nie może powodować wydłużenia okresu studiów doktoranckich;

7)     wyrażenie zgody, na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, na realizację części programu studiów doktoranckich poza wydziałem lub uczelnią, po akceptacji przez kierownika studiów doktoranckich indywidualnego harmonogramu studiów doktoranckich oraz zasad uznawania osiągniętych wyników, poza wydziałem lub uczelnią,;

8)     na wniosek kierownika studiów doktoranckich odwołanie lub/i powołanie opiekunów naukowych doktorantów w sytuacjach nieobjętych zapisem ust. 3 pkt 4;

9)     na wniosek kierownika studiów doktoranckich działającego w porozumieniu z promotorem podejmowanie uchwał o zamknięciu przewodu doktorskiego w przypadku, gdy doktorant ubiegający się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie  nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej.

§ 5.

Obowiązki kierownika studiów doktoranckich

1.      Do obowiązków kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności:

1)     organizacja realizacji programu studiów doktoranckich;

2)     ocena realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału;

3)     podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich, w tym weryfikacja osiągnięć naukowych;

4)     podejmowanie decyzji w sprawie powtórzenia zajęć i związanym z tym pobieraniem opłat zgodnie z obowiązującym zarządzeniem rektora;

5)     wyrażanie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich;

6)     podejmowanie decyzji w sprawie zmiany formy studiów doktoranckich;

7)     podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy doktorantów;

8)     udział w pracach związanych z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie;

9)     wnioskowanie do rady wydziału o powołanie lub odwołanie opiekunów naukowych doktorantów;

10)     w porozumieniu z promotorem wnioskowanie do rady wydziału o zamknięcie przewodu doktorskiego;

11)     pełnienie funkcji przewodniczącego komisji doktoranckiej ds. stypendium doktoranckiego;

12)     sprawdzanie kompletności złożonego wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej i przekazywanie go organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej;

13)     bieżąca analiza programów studiów doktoranckich celem stałego ich doskonalenia i zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie.

2.      Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów doktoranckich przedstawia sprawozdanie radzie wydziału. Sprawozdanie obejmuje ocenę realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w minionym roku akademickim. Sprawozdanie obejmuje również zestawienia: doktorantów rekrutowanych na pierwszy rok studiów, promowanych lub wpisanych warunkowo na rok następny, skreślonych z listy doktorantów oraz otrzymujących pomoc materialną, stypendia doktoranckie lub/i stypendia doktorskie. Sprawozdanie wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia rady wydziału są przekazywane rektorowi, w terminie do 30 listopada danego roku.

§ 6.

Obowiązki opiekuna naukowego

1.      Do obowiązków opiekuna naukowego należy:

1)     ustalenie propozycji tematu rozprawy doktorskiej w okresie pierwszych dwóch miesięcy studiów doktoranckich;

2)     ustalenie z doktorantem metodyki badań oraz harmonogramu wykonania poszczególnych etapów rozprawy doktorskiej w pierwszym semestrze studiów;

3)     zapewnienie warunków realizacji rozprawy doktorskiej w ramach indywidualnych grantów, badań młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich lub innych środków instytutu, katedry bądź zakładu;

4)     czuwanie nad przebiegiem pracy badawczej doktoranta przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

5)     ocena postępów doktoranta w pracy naukowej;

6)     opiniowanie sprawozdań doktoranta i powiadamianie kierownika studiów doktoranckich o braku postępów w pracy naukowej doktoranta;

7)     wydawanie opinii o postępach w pracy naukowej i realizacji programu studiów doktoranckich doktoranta na wniosek rektora, dziekana wydziału, kierownika studiów doktoranckich.

2.      Opiekun naukowy może zgłosić wniosek o rezygnacji ze swojej funkcji wraz z uzasadnieniem do kierownika studiów doktoranckich. Decyzję o przyjęciu rezygnacji podejmuje rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich.

§ 7.

Obowiązki doktoranta

Do obowiązków doktoranta należy w szczególności:

1)     postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich;

2)     przygotowanie w uzgodnieniu z opiekunem naukowym metodyki badań oraz harmonogramu wykonania rozprawy doktorskiej w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2;

3)     realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu (zał. 2)

4)     odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w liczbie nie mniej niż dziesięć i nie większej niż dziewięćdziesiąt godzin rocznie;

5)     złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów;

6)     przedłożenie promotorowi rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych – opisem wskazującym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej i w formie papierowej najpóźniej w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia kończącego okres dbywania studiów doktoranckich;

7)     poddawanie się badaniom lekarskim określonym w odrębnych przepisach;

8)     doktoranci rozpoczynający naukę w Uczelni zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określonego w odrębnych przepisach.

§ 8.

Uprawnienia doktoranta

1.      Doktorant ma prawo do:

1)   rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy Uczelni;

2)  wyrażania opinii, uwag i formułowania propozycji dotyczących prowadzonych zajęć dydaktycznych i innych sfer działalności Uczelni i środowiska akademickiego.

2.      Doktorant może studiować według indywidualnego programu studiów doktoranckich w tym planu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału. Indywidualny program studiów nie może powodować wydłużenia okresu studiów doktoranckich.

3.      Doktorant może realizować za zgodą rady wydziału część programu studiów poza wydziałem i Uczelnią w ramach studiów indywidualnych. Rada wydziału równocześnie z udzieleniem zgody zatwierdza przedłożony przez kierownika studiów doktoranckich indywidualny harmonogram studiów doktoranckich oraz zasady uznawania osiągniętych, poza wydziałem, efektów kształacenia.

4.      Doktorant ma prawo do złożenia wniosku o zmianę formy studiów doktoranckich. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Doktorant ma prawo do złożenia zastrzeżenia do decyzji kierownika studiów doktoranckich do dziekana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.

5.      Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

1)   stypendium socjalnego,

2)   stypendium dla najlepszych doktorantów,

3)   stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

4)   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)   zapomogi.

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej określają odrębne przepisy.

6.      Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego. Zasady przyznawania stypendium określają odrębne przepisy .

7.      Po wszczęciu przewodu doktorskiego doktorant ma prawo do stypendium doktorskiego. Stypendium doktorskie przyznawane jest przez pracodawcę, osobę prawną lub fizyczną i jest przyznawane na wniosek doktoranta lub z inicjatywy organu przyznającego stypendium za zgodą doktoranta. Stypendium doktorskie może być przyznane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta stypendiów określonych w ust. 5 i 6.

8.      Doktorant ma prawo wnioskować o zmianę opiekuna naukowego. Decyzję o zmianie podejmuje rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich.

9.      Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10.      Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

11.      Doktorant zamieszkały poza siedzibą Uczelni może ubiegać się o odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Doktorant może ubiegać się również o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.

§ 9.

Zasady rozliczenia postępów pracy doktoranta

1.      Stosuje się następującą skalę przy ocenie uzyskanych efektów kształcenia doktoranta:

5,0       bardzo dobry,

4,5       dobry plus,

4,0       dobry,

3,5       dostateczny plus,

3,0       dostateczny,

2,0       niedostateczny (ocena negatywna – niezaliczająca).

2.      Zajęcia mogą się kończyć wpisem „zal.” (zaliczone) lub „nzal.” (niezaliczone), jeżeli program studiów to przewiduje. Wpisem „zal” i „nzal” kończą się zajęcia, którym nie przyporządkowuje się punktów ECTS.

3.      Ocenie podlegają wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w programie kształcenia dla danego modułu/przedmiotu w ramach studiów doktoranckich. Za moduł/przedmiot doktorantowi przyznaje się punkty ECTS wtedy, gdy opanuje co najmniej w stopniu dostatecznym wszystkie założone efekty kształcenia. Liczba punktów ECTS nie zależy od oceny, jaką doktorant uzyskał w wyniku przeprowadzonego zaliczenia lub złożonego egzaminu.

4.      Okresem rozliczeniowym dla doktoranta jest rok akademicki.

5.      Zaliczenie roku następuje po uzyskaniu pozytywnych ocen (zaliczeń i egzaminów) z modułów/ przedmiotów ujętych w programie studiów doktoranckich, zadowalającej realizacji programu badawczego, zrealizowaniu praktyki zawodowej w formie prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a w przypadku III roku studiów dodatkowo po złożeniu przez doktoranta wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego.

6.      [2] Do dnia 15 września każdego roku doktorant zobowiązany jest do złożenia kierownikowi studiów doktoranckich rocznego sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać opinię opiekuna naukowego wraz z propozycją dotyczącą kontynuacji studiów doktoranckich. Wzór sprawozdania określa rektor w drodze zarządzenia.

7.      Doktorantowi, który do ostatniego dnia sesji z modułu/przedmiotu kończącego się zaliczeniem lub egzaminem nie uzyska oceny pozytywnej, a w sytuacjach losowych nie przedstawi stosownego usprawiedliwienia, wystawia się ocenę niedostateczną.

8.      W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z zaliczenia (egzaminu) modułu/przedmiotu dokto­rantowi przysługuje prawo do dwóch dodatkowych terminów zaliczeń (egzaminów) poprawkowych. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia (egzaminu) poprawkowego upływa z ostatnim dniem sesji następnego semestru. W przypadku zaległości dotyczących semestru zimowego ostatecznym terminem zaliczenia jest ostatni dzień jesiennej sesji, a w przypadku zaległości dotyczących semestru letniego jest ostatni dzień sesji semestru zimowego.

9.      Daty terminów zaliczeń (egzaminów) poprawkowych wyznacza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, w porozumieniu z zainteresowanymi doktorantami. Nauczyciel akademicki może wyznaczyć dodatkowe terminy zaliczenia (egzaminu) poprawkowego, poza terminami określonymi w ust. 8.

10.      W przypadku zakwestionowania przez doktoranta obiektywności ocenienia go lub prawidłowości przebiegu egzaminu (zaliczenia), kierownik studiów doktoranckich na pisemny wniosek doktoranta, złożony w terminie 3 dni, licząc od dnia, w którym ocenę otrzymał, ma obowiązek zarządzić i wyznaczyć datę egzaminu komisyjnego (zaliczenia komisyjnego). Data ta powinna przypadać nie później niż na 4. dzień od dnia złożenia przez doktoranta wniosku. Forma egzaminu (zaliczenia) komisyjnego powinna być dokładnie taka sama jak egzaminu (zaliczenia) zakwestionowanego.

W skład komisji wchodzą:

a)     kierownik studiów doktoranckich jako przewodniczący;

b)     egzaminator (zaliczający), który przeprowadzał zakwestionowany egzamin (zaliczenie);

c)     drugi specjalista z dziedziny objętej egzaminem (zaliczeniem) lub dziedziny pokrewnej, wyznaczony przez kierownika studiów doktoranckich spośród nauczycieli akademickich;

d)    przedstawiciel samorządu doktorantów w charakterze obserwatora bez prawa stanowienia.

11.      W sytuacji, gdy kierownik studiów doktoranckich przeprowadzał zakwestionowany egzamin (zaliczenie zajęć), komisji przewodniczy dziekan.

12.      Niestawienie się doktoranta na egzamin komisyjny (zaliczenie komisyjne) wymaga przedstawienia usprawiedliwienia. W przypadku nieprzedstawienia usprawiedliwienia zachowana zostaje wcześniej uzyskana ocena.

13.      W przypadku nieosiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z modułów/przedmiotów (zaliczenia, egzaminy) doktorant może zostać wpisany na następny rok akademicki warunkowo.

14.      W szczególnych przypadkach doktorant może zostać skierowany na powtarzanie form zajęć.

15.      Ukończenie studiów doktoranckich następuje po uzyskaniu, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora.

16.      Kwalifikacje ukończenia studiów doktoranckich potwierdza dyplom.

17.      W przypadku zakonczenia cyklu kształcenia (wraz z ewentualnym przedłużeniem) oraz nie złożenia rozprawy doktorskiej pełna dokumentacja doktoranta zostaje przeniesiona do archiwum.

§ 10.

Procedura składania egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego

1.      Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego składany jest na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest potwierdzeniem kompetencji językowej doktoranta, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

2.      Doktorant, który przedstawił wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowo­żytnego języka obcego zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępo­waniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204 poz. 1200).

3.      Doktorant składa egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego przed komisją powołaną przez radę wydziału w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w Uczelni. Rada wydziału może powołać w skład komisji egzaminacyjnej dodatkowo promotora pomocniczego bez prawa głosu.

4.      Egzamin doktorski składany jest przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę wydziału lub po zakończeniu cyklu kształcenia z nowożytnego języka obcego w ramach programu studiów doktoranckich w terminie ustalonym przez dziekana, w porozumieniu z komisją egzaminacyjną. Egzamin oceniany jest według skali ocen określonej w § 9 ust. 1. W przypadku niezdania egzaminu z nowożytnego języka obcego, rada wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazć zgodę na powtórne jego składanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

5.      Egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej, których czasy trwania i zakresy weryfikowanych umiejętności określone zostaną przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i podane do wiadomości doktorantów. Pozytywne oceny części pisemnej i ustnej składanego egzaminu przysługują doktorantowi, który osiągnie wynik większy niż 35 punktów w skali 60-punktowej z części pisemnej i wynik większy niż 23 punkty w skali 40-punktowej z części ustnej.

§ 11.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

1.      Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

2.      W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna.

3.      Doktorant nie może być ukarany za ten sam czyn jednocześnie przez sąd koleżeński doktorantów i komisję dyscyplinarną.

§ 12.

Skreślenia i wznowienie studiów doktoranckich

1.      Doktorant przyjęty na pierwszy rok studiów, który w ciągu miesiąca nie podejmie studiów, może być skreślony.

2.      Doktorant, który nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 7 lub na własny wniosek złożony u kierownika studiów doktoranckich, może zostać skreślony z listy doktorantów.

3.      Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

4.      Doktorantowi skreślonemu z listy doktorantów przysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.      Doktorant skreślony z listy doktorantów jest zobowiązany do zwrotu legitymacji doktoranta.

6.      Osoba skreślona z listy doktorantów legitymująca się zaliczonym co najmniej pierwszym rokiem studiów doktoranckich oraz zadowalającą realizacją programu badawczego może ubiegać się o  wznowienie studiów doktoranckich w dyscyplinie wcześniej studiowanej.

7.      Decyzję o wznowieniu studiów doktoranckich  podejmuje rektor na podstawie wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez dziekana, kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu), w której będzie możliwa kontynuacja studiów. Rada wydziału prowadząca studia doktoranckie, na wniosek kierownika studiów doktoranckich, powołuje opiekuna naukowego doktoranta, któremu wznowiono studia doktoranckie.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.    We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje rektor.

2.    Regulamin ma zastosowanie od roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik 1[3] (uchylony)

do Regulaminu studiów doktoranckich

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Załącznik 2[4] (uchylony)

do Regulaminu studiów doktoranckich

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 [1] zmiana wprowadzona uchwałą nr 78 Senatu ZUT z dnia 26.10.2015 r.

[2] zmiana wprowadzona uchwałą nr 78 Senatu ZUT z dnia 26.10.2015 r.

[3] zmiana wprowadzona uchwałą nr 78 Senatu ZUT z dnia 26.10.2015 r.

[4] zmiana wprowadzona uchwałą nr 78 Senatu ZUT z dnia 26.10.2015 r.