Prace i egzaminy dyplomowe

Prace dyplomowe

Praca dyplomowa musi spełniać wymogi stawiane pracom inżynierskim i magisterskim, zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim i magisterskim. (ZAŁĄCZNIK zarz.16-2022 (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB))

Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z:

 • Procedurą - Zarządzenie nr 80 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZAŁĄCZNIK 2) (format:  pdf, rozmiar:  335 kB),
 • Procedurą P-03 obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 3),
 • Procedurą antyplagiatową obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 4 (format:  pdf, rozmiar:  632 kB))

1.     Wybór tematu pracy dyplomowej

Student wybiera temat pracy dyplomowej z banku tematów dostępnego w Uczelnianym Systemie Informatycznym.

Temat pracy dyplomowej należy wybrać nie później niż do:

 • 31 marca - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem zimowym,
 • 31 października - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem letnim.

W przypadku, gdy student nie dokona wyboru tematu pracy w terminie, temat pracy zostanie przydzielony przez Prodziekana ds. studenckich i kształcenia.Liczba dyplomantów realizujących pracę dyplomową pod opieką danego nauczyciela nie może przekraczać 8 osób w danym roku akademickim, zgodnie z ogólnouczelnianą Procedurą dyplomowania.


2.     Zmiana tematu pracy dyplomowej w trakcie realizacji

W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego promotora, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia może wyrazić zgodę na zmianę promotora pracy dyplomowej. W takiej sytuacji student ponownie wybiera temat z banku tematów dostępnego w Uczelnianym Systemie Informatycznym.

 • podanie o zmianę tematu/opiekuna pracy dyplomowej (ZAŁĄCZNIK 5 (format:  docx, rozmiar:  15,93 kB))

3.     Złożenie pracy dyplomowej

Ostateczną wersję pracy dyplomowej student zobowiązany jest umieścić w systemie informatycznym (E-dziekanat) nie później niż:

1)   do 15 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym;
2)   do 15 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

oraz złożyć u opiekuna i w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty umieszczenia pracy w systemie informatycznym.

Datą złożenia pracy dyplomowej jest data wygenerowania przez opiekuna raportu ogólnego z wyniku badania pracy w systemie JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). 

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

1)     musi być tożsama z wersją papierową, zabrania się np. umieszczania znaków wodnych;
2)    musi być zapisana w jednym pliku w formacie pdf pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy;
3)    rozmiar pliku (bez załączników) nie może przekraczać wartości 20 MB;
4)    musi posiadać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

 

Pracę dyplomową należy wydrukować w ilości minimum 3 sztuk: dla Promotora, Recenzenta, a dla Dziekanatu w formie zbindowanej, wydruk dwustronny.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć w Dziekanacie:

 • potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł (dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020)
 • UMOWA w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej (w 2 egzemplarzach) ZAŁĄCZNIK 7 (format:  pdf, rozmiar:  119 kB);
 • oświadczenie promotora zawierające: charakter pracy, spełnienie wymogów formalnych stawianych pracom dyplomowym (w załączeniu ZAŁĄCZNIK 8 (format:  pdf, rozmiar:  103 kB))

Promotor w terminie 5 dni od daty złożenia, pobiera z systemu E-dziekanat wgraną wersję pracy dyplomowej, poddaje ją analizie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) oraz generuje raport. Podpisany raport – wydruk w „kolorze” oraz wykonaną recenzję pracy dyplomowej promotor składa w dziekanacie.

Promotor, po wygenerowaniu z JSA raportu ogólnego akceptuje dopuszczenie studenta do obrony i proponuje recenzenta pracy.

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia, uwzględniając propozycje promotora, wyznacza recenzenta pracy, zgodnie z Regulaminem studiów.

 1. Wzór strony tytułowej. (format:  docx, rozmiar:  37 kB)
 2. Przykład wypełnionej strony tytułowej, (format:  doc, rozmiar:  66 kB)
 3. Oświadczenie załączane w pracy dyplomowej. (format:  docx, rozmiar:  15,57 kB)
 4. Wymogi opisu bibliograficznego. (format:  doc, rozmiar:  60 kB)
 5. Dodatkowe informacje do suplementu. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
 6. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)

 

 

Egzaminy dyplomowe

Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji egzaminacyjnych:

 • studia pierwszego stopnia - zarządzenie Dziekana w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminów inżynierskich na studiach stacjonarnych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w roku akademickim 2023/2024 (w załączniku Zarządzenie nr 16 (format:  pdf, rozmiar:  739 kB))
 • studia drugiego stopnia są ustalane przez Prodziekana.

W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nieprzekraczający trzech miesięcy.

W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy oraz dziekana, rektor może tylko raz przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej.

 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i wyznaczenia jego daty jest

 • zaliczenie przez studenta wszystkich zajęć/modułów zajęć oraz praktyk zawodowych objętych programem studiów w całym okresie studiów;
 • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen w recenzjach pracy dyplomowej;
 • wygenerowanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego raportu ogólnego w wersji kolorowej z wyniku badania pracy, stanowiącego ostateczne potwierdzenie, że przebadana praca nie nosi znamion plagiatu i przekazanie do dziekanatu,
 • dostarczenie pracy dyplomowej do dziekanatu.