Prace i egzaminy dyplomowe

Prace dyplomowe

Praca dyplomowa musi spełniać wymogi stawiane pracom inżynierskim i magisterskim, zgodnie z Uchwałą nr 72/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim i magisterskim. (ZAŁĄCZNIK)

Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z:

 • Procedurą - Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZAŁĄCZNIK 2),
 • Procedurą P-03 obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 3),
 • Procedurą antyplagiatową obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 4)

1.     Wybór tematu pracy dyplomowej

Student wybiera temat pracy dyplomowej z bazy tematów, dostępnej na internetowej stronie WNoŻiR. W wybranej/ym przez siebie katedrze/zakładzie składa podanie (Załącznik nr 1), po uzyskaniu akceptacji promotora i kierownika jednostki dostarcza je do dziekanatu.

Baza tematów prac na studiach pierwszego stopnia:

TŻiŻCz  - ZAŁĄCZNIK
RYBACTWO - ZAŁĄCZNIK
MIKROBIOLOGIA - ZAŁĄCZNIK

Temat pracy dyplomowej należy wybrać nie później niż do:

 • 31 marca - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem zimowym,
 • 31 października - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem letnim.

W przypadku, gdy student nie dokona wyboru tematu pracy w terminie, temat pracy zostanie przydzielony przez Prodziekana danego kierunku.Liczba dyplomantów realizujących pracę dyplomową pod opieką danego nauczyciela nie może przekraczać 8 osób w danym roku akademickim, zgodnie z ogólnouczelnianą Procedurą dyplomowania.


2.     Zmiana tematu pracy dyplomowej w trakcie realizacji

W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego promotora, Prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku może wyrazić zgodę na zmianę promotora pracy dyplomowej. W takiej sytuacji student ponownie wybiera temat z dostępnej bazy tematów prac dyplomowych.

3.     Złożenie pracy dyplomowej

Ostateczną wersję pracy dyplomowej student zobowiązany jest umieścić w systemie informatycznym (E-dziekanat) oraz złożyć u opiekuna i w dziekanacie w terminie 3 dni od daty złożenia pracy, jednak nie później niż:

1)   do 31 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym;
2)   do 15 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

 Datą złożenia pracy dyplomowej jest data umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej w systemie E-dziekanat.

 

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

a)   musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych)
b)   musi być zapisana w jednym pliku w formacie pdf pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
c)   rozmiar pliku nie może przekraczać wartości MB zdefiniowanych w JSA,
d)   musi posiadać słowa kluczowe umieszczone pod streszczeniem zawartym w pracy.

 

Pracę dyplomową należy wydrukować w ilości minimum 3 sztuk: dla Promotora, Recenzenta, a dla Dziekanatu w formie zbindowanej, wydruk dwustronny oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć w Dziekanacie:

 • potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł dyplom w języku polskim lub 100 zł dyplom w języku polskim i angielskim + podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim;
 • zdjęcia dyplomowe (4,5cm x 6,5cm) - 4 sztuki (dyplom w j. polskim) lub 5 sztuk (dyplom w j. polskim i j. angielskim);
 • UMOWA w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej (w 2 egzemplarzach) ZAŁĄCZNIK 7;
 • oświadczenie promotora zawierające: charakter pracy, spełnienie wymogów formalnych stawianych pracom dyplomowym (w załączeniu ZAŁĄCZNIK 8)

Promotor w terminie 14 dni od daty złożenia, pobiera z systemu E-dziekanat wgraną wersję pracy dyplomowej, poddaje ją analizie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) oraz generuje raport. Podpisany raport oraz wykonaną recenzję pracy dyplomowej promotor składa w dziekanacie.

Prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku, uwzględniając propozycje promotora, wyznacza recenzenta pracy, zgodnie z Regulaminem studiów.

Recenzje pracy dyplomowej powinny być złożone w Dziekanacie i dostępne do wglądu dla studenta najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

 1. Wzór strony tytułowej.
 2. Przykład wypełnionej strony tytułowej,
 3. Oświadczenie załączane w pracy dyplomowej.
 4. Wymogi opisu bibliograficznego.
 5. Dodatkowe informacje do suplementu.
 6. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
 7. Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim.

 

 

Egzaminy dyplomowe

Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji egzaminacyjnych:

 • na studiach pierwszego stopnia są uchwalane przez Radę Wydziału - Uchwała Rady Wydziału 100/2018 w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminów inżynierskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w roku akademickim 2018/2019 - ZAŁĄCZNIK 9;
 • na studiach drugiego stopnia są ustalane przez Prodziekana ds. kształcenia właściwego dla kierunku studiów.

W losowych przypadkach na pisemny wniosek studenta Prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku może zmienić termin egzaminu dyplomowego, jednak egzamin, zgodnie z regulaminem studiów, powinien się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia pracy.

Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów;
b) uzyskanie dwóch pozytywnych ocen w recenzjach pracy dyplomowej oraz wygenerowany raport z systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)