Prace i egzaminy dyplomowe

Prace dyplomowe

Praca dyplomowa musi spełniać wymogi stawiane pracom inżynierskim i magisterskim, zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim i magisterskim. (ZAŁĄCZNIK zarz.13-2021 (format:  pdf, rozmiar:  1,91 MB))

Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z:

 • Procedurą - Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZAŁĄCZNIK 2), (format:  pdf, rozmiar:  235 KB)
 • Procedurą P-03 obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 3), (format:  pdf, rozmiar:  409 KB)
 • Procedurą antyplagiatową obowiązującą na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (ZAŁĄCZNIK 4) (format:  pdf, rozmiar:  122 KB)

1.     Wybór tematu pracy dyplomowej

Student wybiera temat pracy dyplomowej z bazy tematów, dostępnej na internetowej stronie WNoŻiR. W wybranej/ym przez siebie katedrze/zakładzie składa podanie (Załącznik nr 1) (format:  pdf, rozmiar:  168 KB), po uzyskaniu akceptacji promotora i kierownika jednostki dostarcza je do dziekanatu. Jeżeli tematu pracy nie ma w bazie, można go zgłosić (Załącznik nr 2 (format:  docx, rozmiar:  13,92 KB)).

Baza tematów prac na studiach pierwszego stopnia:

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA  - ZAŁĄCZNIK
ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA - ZAŁĄCZNIK
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - ZAŁĄCZNIK

Baza tematów prac na studiach drugiego stopnia:

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - ZAŁĄCZNIK
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - ZAŁĄCZNIK
ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA - ZAŁĄCZNIK

Temat pracy dyplomowej należy wybrać nie później niż do:

 • 31 marca - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem zimowym,
 • 31 października - dla studiów, dla których semestr dyplomowy jest semestrem letnim.

W przypadku, gdy student nie dokona wyboru tematu pracy w terminie, temat pracy zostanie przydzielony przez Prodziekana danego kierunku.Liczba dyplomantów realizujących pracę dyplomową pod opieką danego nauczyciela nie może przekraczać 8 osób w danym roku akademickim, zgodnie z ogólnouczelnianą Procedurą dyplomowania.


2.     Zmiana tematu pracy dyplomowej w trakcie realizacji

W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego promotora, Prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku może wyrazić zgodę na zmianę promotora pracy dyplomowej. W takiej sytuacji student ponownie wybiera temat z dostępnej bazy tematów prac dyplomowych.

 • podanie o zmianę opiekuna pracy dyplomowej (ZAŁĄCZNIK 5) (format:  pdf, rozmiar:  335 KB)
 • podanie o zmianę tematu/zakresu pracy dyplomowej (ZAŁĄCZNIK 6) (format:  pdf, rozmiar:  335 KB)

3.     Złożenie pracy dyplomowej

Ostateczną wersję pracy dyplomowej student zobowiązany jest umieścić w systemie informatycznym (E-dziekanat) oraz złożyć u opiekuna i w dziekanacie w terminie 3 dni od daty złożenia pracy, jednak nie później niż:

1)   do 31 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym;
2)   do 15 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

 Datą złożenia pracy dyplomowej jest data umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej w systemie E-dziekanat.

 

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej powinna spełniać następujące wymagania:

a)   musi być tożsama z wersją papierową (zabrania się np. umieszczania znaków wodnych)
b)   musi być zapisana w jednym pliku w formacie pdf pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie tekstu w całej treści pracy,
c)   rozmiar pliku nie może przekraczać wartości MB zdefiniowanych w JSA,
d)   musi posiadać słowa kluczowe umieszczone pod streszczeniem zawartym w pracy.

 

Pracę dyplomową należy wydrukować w ilości minimum 3 sztuk: dla Promotora, Recenzenta, a dla Dziekanatu w formie zbindowanej, wydruk dwustronny oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć w Dziekanacie:

 • potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł (dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akadem. 2019/2020)
 • UMOWA w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej (w 2 egzemplarzach) ZAŁĄCZNIK 7 (format:  pdf, rozmiar:  119 KB);
 • oświadczenie promotora zawierające: charakter pracy, spełnienie wymogów formalnych stawianych pracom dyplomowym (w załączeniu ZAŁĄCZNIK 8 (format:  pdf, rozmiar:  103 KB))

Promotor w terminie 14 dni od daty złożenia, pobiera z systemu E-dziekanat wgraną wersję pracy dyplomowej, poddaje ją analizie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) oraz generuje raport. Podpisany raport – wydruk w „kolorze” oraz wykonaną recenzję pracy dyplomowej promotor składa w dziekanacie.

Promotor, po wygenerowaniu z JSA raportu ogólnego akceptuje dopuszczenie studenta do obrony i proponuje recenzenta pracy.

Prodziekan ds. kształcenia, uwzględniając propozycje promotora, wyznacza recenzenta pracy, zgodnie z Regulaminem studiów.

Student składa w dziekanacie Wniosek o dopuszczenie do obrony zaakceptowany przez promotora pracy (w załączeniu ZAŁĄCZNIK 10 (format:  pdf, rozmiar:  345 KB))

Recenzje pracy dyplomowej powinny być złożone w Dziekanacie i dostępne do wglądu dla studenta najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

 1. Wzór strony tytułowej. (format:  docx, rozmiar:  54 KB)
 2. Przykład wypełnionej strony tytułowej, (format:  doc, rozmiar:  97 KB)
 3. Oświadczenie załączane w pracy dyplomowej. (format:  docx, rozmiar:  13,17 KB)
 4. Wniosek o dopuszczenie do obrony (format:  docx, rozmiar:  12,56 KB)
 5. Wymogi opisu bibliograficznego. (format:  doc, rozmiar:  57 KB)
 6. Dodatkowe informacje do suplementu. (format:  doc, rozmiar:  30 KB)
 7. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. (format:  pdf, rozmiar:  161 KB)
 8. Podanie o dodanie tematu do bazy (format:  docx, rozmiar:  13,97 KB)

 

 

Egzaminy dyplomowe

Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji egzaminacyjnych:

 • na studiach pierwszego stopnia - zarządzenie Dziekana w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminów inżynierskich na studiach stacjonarnych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w roku akademickim 2021/2022 (w załączniku Zarządzenie nr 27 (format:  pdf, rozmiar:  2,98 MB)) oraz skład komisji egzaminacyjnych (2021 - 27 - komisje egz. inż. zał. 1 (format:  pdf, rozmiar:  197 KB))
 • studiach drugiego stopnia są ustalane przez Prodziekana.

W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nieprzekraczający trzech miesięcy.

W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy oraz dziekana, rektor może tylko raz przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, określony w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dwóch miesięcy.

 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i wyznaczenia jego daty jest

 • zaliczenie przez studenta wszystkich zajęć/modułów zajęć oraz praktyk zawodowych objętych programem studiów w całym okresie studiów;
 • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen w recenzjach pracy dyplomowej;
 • wygenerowanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego raportu ogólnego w  wersji kolorowej z wyniku badania pracy, stanowiącego ostateczne potwierdzenie, że przebadana praca nie nosi znamion plagiatu i przekazanie do dziekanatu.