Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku gdy przekroczony zostanie limit procentowy (do10%) ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej, tej samej liczbie punktów.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się.

Szczegóły przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT.