Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 

 1. ankieta osobowa - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:

  • kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości,

 3. orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 4. oryginał dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia - do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 5. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR
 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z  Internetowego Systemu Rekrutacji)
 8. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,
 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 

UWAGA!

Dokumenty generowane z Internetowego Systemu Rekrutacji tj.

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia)
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

wydrukować można dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.