Rejestracja elektroniczna

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

 Kliknij obrazek by przenieść się na strone rekrutacji.

Przypominamy! Nabór na studia II stopnia i studia podyplomowe na naszym wydziale trwa 10.01. - 15.02.2022 r.
Kierunki studiów II stopnia: Ichtiologia i Akwakultura, Mikrobiologia, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Studia podyplomowe: Ryby, rybactwo i ekologia.
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie, w dniach 22-25.02.2022 r. pokój nr 14, w godzinach 9:00-15:00.
Uwaga! Inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym.
Pytania prosimy przesyłać na poniższego maila:
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel. 91 449 66 56  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

KOMUNIKAT NR 9 Rektora ZUT z dnia 18 marca 2021 r. o terminach rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022: wersja dostępna cyfrowo.

Drogi Kandydacie!
Zanim wejdziesz do Internetowego Systemu Rekrutacji, zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia! :

 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR).
 2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
 3. Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:

  • Rejestracja w ISR

  Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
  Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.

 

 

 

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR).
 2. W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminami rekrutacji) system ISR będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydatów.
 3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych rekrutacji.
 4. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 5. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zgodnie z terminami rekrutacji.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) i poziom kształcenia (pierwszego i drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie pięć kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
 7. Uczelnia:

  • przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w drugim terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć,
  • zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni),
  • nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp; w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.