Rejestracja elektroniczna

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

 Kliknij obrazek by przenieść się na strone rekrutacji.

Od 2022-2023 roku możesz rekrutować się i rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie)
na naszych kierunkach zarówno od października (semestr zimowy) lub od marca (semestr letni). Jeśli nie zdążyłeś wziąć udziału na semestr zimowy, to możesz zacząć wybrane studia także w semestrze letnim.
Jeżeli problemy finansowe uniemożliwiają ci studiowanie, to sprawdź wsparcie w postaci stypendiów i zapomogi oferowane na Uczelni: link.

Za pomocą Internetowej Rekrutacji możesz zapisać się na studia inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:
Ichtiologia i Akwakultura, Mikrobiologia, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz na Studia podyplomowe: Ryby, rybactwo i ekologia.

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) dokumenty należy złoży:

 

Przeczytaj przed rejestracją

Drogi Kandydacie! Zanim wejdziesz do Internetowego Systemu Rekrutacji, zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia:

1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR).

2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.

3. Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:

Etap 1 - Rejestracja w ISR

Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Etap 2 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.

Źródło: KOMUNIKAT NR 9 Rektora ZUT z dnia 25 luty 2022 r. o terminach rekrutacji na studia
na rok akademicki 2021/2022: wersja dostępna cyfrowo.  (format:  pdf, rozmiar:  2,09 MB)

Ogólne zasady rekrutacji

  1.  Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR).
  2.  W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminami rekrutacji) system ISR będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydatów.
  3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych rekrutacji.
  4.  Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
  5. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zgodnie z terminami rekrutacji.
  6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) i poziom kształcenia (pierwszego i drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie pięć kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
  7. Uczelnia:
  • przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w drugim terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć,
  • zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni),
  • nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp; w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.