Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów wymienionych tutaj oraz dodatkowo:

 

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
  2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
  3. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.