Ryby, Rybactwo i Ekologia (RRE)

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE:  RYBY, RYBACTWO I EKOLOGIA (RRE) Na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Początek II edycji 18 marca 2023.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Czas trwania 2 semestry
240 godzin dydaktycznych
15 zjazdów (sobota, niedziela)
opłata za 2 semestry 3790 zł
Studia kończą się egzaminem ustnym

Priorytetowym celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez słuchaczy RRE w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem wodnym oraz ochrony jego zasobów w ujęciu ekologicznym, w warunkach coraz większych wyzwań spowodowanych przez zmiany klimatyczne na naszej planecie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą RRE. (format:  pptx, rozmiar:  60 MB)

 

Do kogo kierowane są studia?

 Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy):

 • w administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli,
 • w gospodarstwach rybackich,
 • w ośrodkach hodowli ryb,
 • Polskim Związku Wędkarskim, Państwowej lub Społecznej Straży Rybackiej,
 • w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody,
 • w organizacjach zajmujących się problematyką rybacką,
 • w organizacjach o profilu ekologicznym

Czym będą się zajmować studenci podczas zajęć?

Uczestnicy Studium będą (m.in.):

 • planować gospodarkę rybacką na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
 • analizować stan wód i wskazywać kierunki działań w celu poprawy ich stanu,
 • analizować metody molekularne w programach hodowlanych, strategiach ochrony bioróżnorodności oraz ochrony rynku konsumenckiego;
 • poznawać zasady zrównoważonej akwakultury i zrównoważonego rybołówstwa;
 • identyfikować choroby fauny w środowisku wodnym,
 • analizować rozród ryb w warunkach kontrolowanych oraz podchów narybku cennych gatunków,
 • analizować zasoby różnego typu akwenów i sporządzać niezbędną dokumentację,
 • poznawać akty prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie ochrony fauny wodnej i jej siedlisk,
 • poznawać zasady restytucji ichtiofauny i renaturyzacji wód.

W czasie studiów na RRE przewidzianych jest 5 zajęć terenowych, które odbędą się:

 • w wylęgarni ryb PZW w Goleniowie oraz podczas inwentaryzacji tarlisk na rzekach pomorskich;
 • w wybranych większych jeziorowych gospodarstwach rybackich województwa zachodniopomorskiego;
 • w Oczyszczalni Ścieków w Szczecinie;
 • w obiekcie hodowlanym Jurassic Salmon;
 • w stacji naukowo-badawczej należącej do WNOŻIR ZUT w Szczecinie w Ińsku i Nowym Czarnowie.

 Rekrutacja

Przypominamy! Nabór na studia podyplomowe na naszym wydziale trwa 25.01. - 10.03.2023 r.

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie, pokój nr 14, w godzinach 9:00-15:00.

Uwaga! Inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do:
Dr inż. Marcin Biernaczyk
Sekretarz Studiów Podyplomowych
marcin.biernaczyk@zut.edu.pl
tel. 608 756 198