Informacje bieżące

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia trwa !!! 20.02.2023 12:48

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od 21 lutego do 2 marca br. w godzinach 10:00-14:00   WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA, ZUT w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14 - parter e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl; tel: 91 449 66 56

 

UWAGA!!!!
Ponownie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki:
- technologia żywności i żywienie człowieka
- ichtiologia i akwakultura
- mikrobiologia


W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń),po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 21 lutego do 2 marca br. w godzinach 10:00-14:00

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA, ZUT w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14 - parter
e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel: 91 449 66 56

Inna godzina KONTAKTU możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym !

Ogłoszenie wyników rekrutacji 3 marca 2023 r.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia II stopnia .