Obszary badawcze

Obszary badawcze

Pracownicy Katedry realizują badania w kilku obszarach badawczych:

1. Technologia Mleczarska

 • optymalizacja technologii produkcji mlecznych wyrobów fermentowanych z mleka krowiego i koziego (szczepionki tradycyjne i probiotyczne, transglutaminaza, substancje zagęszczające, opakowania),
 • wpływ naturalnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego na lipolityczne zmiany w maśle i produktach masłopodobnych w czasie przechowywania,
 • przydatność technologiczna mleka w zależności od rasy zwierząt i środowiska hodowlanego,
 • ocena skuteczności działania przeciwutleniaczy w surowcach i produktach żywnościowych przechowywanych w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,
 • ocena przydatności substancji krioochronnych do żywności przechowywanej w warunkach zamrażalniczych,
 • sublimacyjne suszenie (liofilizacja) surowców i produktów żywnościowych i materiału organicznego,
 • ocena cech sensorycznych i fizykochemicznych żywności poddanej działaniu plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej,
 • zastosowanie techniki turbsican w spożywczych układach emulsyjnych, dyspersyjnych i pianach,

2. Technologia Rybna

 • technologia marynowania i solenia ryb,
 • właściwości, oczyszczanie i wykorzystanie enzymów proteolitycznych,
 • surowce uboczne w przemyśle rybnym, odzyskiwanie cennych związków, 
 • hydrolizaty rybne, biopeptydy,
 • wzbogacanie żywności w składniki bioaktywne pochodzenia rybnego,
 • analiza białek i produktów ich hydrolizy,
 • trwałość surowców i produktów rybnych,
 • zmiany w surowcu rybnym podczas składowania chłodniczego i zamrażalniczego,
 • zastosowanie enzymów w technologii żywności,
 • produkty fermentowane,
 • zastosowanie substancji pomocniczych i dodatków do żywności

3. Toksykologia i bezpieczeństwo żywności

 • obecności chemicznych zanieczyszczeń (metale ciężkie, pestycydy, PCB, WWA i inne) w żywności, napojach i wodzie pitnej, z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia (środowisko, przetwarzanie, opakowania, transport, składowanie),
 • wpływu obróbki technologicznej i zabiegów kulinarnych na poziom zanieczyszczeń chemicznych w końcowych produktach spożywczych pod kątem możliwości jego obniżenia,
 • obecności naturalnych substancji toksycznych,
 • występowania szkodników magazynowych,
 • obiegu ksenobiotyków w ekosystemach wodnych i lądowych (przechodzenie w układzie gleba – roślina – zwierzę, woda – osady - organizmy), w tym monitoringu zanieczyszczenia abiotycznych elementów środowiska wodnego i hydrobiontów metalami ciężkimi, pestycydami, PCB, WWA   i innymi związkami,
 • dynamiki biokumulacji, wydalania i detoksykacji ksenobiotyków w organizmach wodnych oraz skutków zatrucia ryb metalami ciężkimi, PCB i innymi substancjami toksycznymi i niebezpiecznymi,
 • prognoz zmian poziomu zanieczyszczenia hydrobiontów substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi na podstawie analizy danych wieloletnich,
 • inne badania związane z ekotoksykologią oraz higieną i toksykologią żywności.
 • Do prowadzenia badań Katedra Toksykologii dysponuje niezbędną nowoczesną aparaturę naukową, są to: chromatograf gazowy, chromatograf GC/MS, wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy, analizator rtęci, spektrofotometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową oraz spektrometr emisyjny ICP-AES.