Tematyka naukowo-badawcza

W Katedrze Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury prowadzone są wielokierunkowe badania środowiskowe i eksperymentalne. Badania środowiskowe ukierunkowane są na środowisko wodne, w zakresie oceny czynników abiotycznych (np. warunki termiczne, układ węglanowy, skład pierwiastkowy, zawartość soli biogenicznych) kształtujących warunki środowiskowe organizmów wodnych, szczególnie ryb. Analizowany jest także wpływ działalności gospodarczej na jakość środowiska naturalnego, zwłaszcza przedsiębiorstw z branży spożywczej (np. przetwórstwo ryb, obiekty hodowli ryb).

W ramach badań środowiskowych prowadzony jest monitoring jakości wód powierzchniowych (rzeki i jeziora Pomorza Zachodniego oraz Zatoki Pomorskiej) oraz monitoring ichtiologiczny wybranych gatunków ryb zasiedlających te akweny. Badania te obejmują analizę biologiczną i populacyjną ryb, m.in. wskazanie struktury długości i masy, struktury wieku, tempa wzrostu, ocenę kondycji ryb oraz ocenę płodności ryb. Prowadzone są także badania cytogenetyczne wybranych, ważnych gospodarczo gatunków ryb słodkowodnych oraz ocena materiału zarybieniowego pod względem czystości puli genetycznej. Badany jest skład pierwiastkowy gatunków inwazyjnych (raki, kraby) ze wskazaniem możliwości wykorzystania tych organizmów jako bioindykatory. Inne badania to np.: detekcja chorób wirusowych i pasożytniczych u ryb i innych organizmów wodnych z wykorzystaniem metod biologii molekularnej; identyfikowalność ryb i owoców morza  w aspekcie podmian handlowych; badania związane z bezpieczeństwem spożywania ryb morskich i słodkowodnych z wybranych rejonów geograficznych w kontekście diety dla pacjentów ze zdiagnozowaną z mutacją genu BRCA1 (odpowiedzialnego za zwiększone ryzyko raka piersi); wybrane zagadnienia z genetyki populacyjnej (ochrona gatunków, stabilność genetyczna populacji/stad ryb, profil genetyczny gatunków inwazyjnych, etc.). Badaniami objęty jest także ekosystem Morskiej Antarktyki w rejonie Zatoki Admiralicji, (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia).

Badania eksperymentalne skoncentrowane są na następujących zagadnieniach:

- żywienie ryb i opracowywanie składu komponentowego pasz dla ryb;

- technologie chowu ryb karpiowatych, sumowatych i jesiotrowatych;

- technologie chowu ryb w obiegach zamkniętych (RAS);

- testowanie zintegrowanych i multitroficznych systemów oczyszczających wodę recyrkulacyjnych obiektów hodowlanych, wykorzystujących bioreaktory, systemy akwaponiczne, hodowle mikroglonów oraz układy ciśnieniowych separacji membranowych;

- wpływ czynników antropogenicznych na rozwój zarodkowy wybranych gatunków ryb słodkowodnych;