Propozycja dla przemysłu

Opracowano następujące rozwiązania technologiczne, know-how i patenty, które odpłatnie mogą być udostępnione firmom:

 • technologia mrożonych przetworów z MOM rybnego,
 • technologia solenia ryb, 
 • żywność funkcjonalna z ryb.

 

Proszę zobaczyć również dział patentów i wynalazków.

 

Odpłatnie na zlecenie firm katedra wykonuje:

 

1. Ekspertyzy w zakresie:

 • przetwórstwa ryb ze szczególnym uwzględnieniem: rybnych produktów mrożonych, ryb solonych, ryb wędzonych, konserw rybnych, dodatków funkcjonalnych do żywności,
 • oceny stopnia nowoczesności linii technologicznych do produkcji żywności pochodzenia morskiego i roślinnego.
 • Ekspertyzy związane z technologią produktów zbożowych
 • Ekspertyzy stopnia innowacyjności systemów w ramach dofinansowania przez EU dla przedsiębiorców

 

2. Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie:

 • oznaczenie podstawowego składu żywności (zawartość białka, tłuszczu, wody, popiołu i cukrów),
 • oznaczenie produktów hydrolizy białek,
 • oznaczanie lotnych zasad amonowych,
 • oznaczanie składu aminokwasowego białek oraz wolnych aminokwasów,
 • oznaczanie rozpuszczalności białek,
 • oznaczanie aktywności proteolitycznej enzymów,
 • analiza i ocena przydatności technologicznej surowców rybnych,
 • dobór i ocena przydatności technologicznej dozwolonych substancji dodatkowych, badanie przydatności technologicznej aromatów i przypraw naturalnych,
 • ocena farinograficzna mąk,
 • ocena zdolności wypiekowych mąk metodą próbnego wypieku,
 • ocena zdolności fermentacyjnych drożdży,
 • oznaczanie barwników karo teinowych i związków polifenolowych w surowcach i produktach roślinnych
 • badanie właściwości technologicznych hydrokoloidów,
 • wyznaczanie obiektywnych parametrów barwy żywności.
 • pomiarów tekstury żywności
 • kształtowania tekstury i struktury oraz wodochłonności żywności
 • technologii i wykorzystania mechanicznie odkostnionego mięsa ryb małocennych
 • technologii gotowych dań i mrożonek rybnych
 • ekstruzji zimnej, ciepłej i gorącej
 • technologii przetworów skrobiowych typu „snack-food” z udziałem białka zwierzęcego
 • technologii fermentacyjnej
 • technologii piekarskiej
 • doboru i oceny dodatków do żywności oraz analizy i oceny jakości ryb i przetworów rybnych
 • technologii owocowo-warzywnej
 • Badania pieczywa (tekstura, jakość, itd.)
 • Badania wypiekowości mąk
 • Oznaczanie stopnia wypiekowości biologicznych i chemicznych środków spulchniających
 • technologii gastronomicznej
 • mapowanie rozkładu temperatury wewnątrz autoklawu (punkt zimny i gorący) oraz zmian temperatury konserw jako podstawy oceny liczbowej procesu wyjaławiania,
 • kontroli prawidłowości przebiegu procesów cieplnych żywności (dostępna lizyna, tryptofan, LAL, itp.),
 • opracowania nowych parametrów sterylizacji i obróbki cieplnej konserw rybnych, mięsnych i owocowo-warzywnych, wyznaczonych na podstawie uzyskanych optymalnych wartości wskaźników procesu sterylizacji (białkowych, lipidowych, tekstury, barwników karoteinowych, analiza sensoryczna i korelacja wyników).

 

3. Szkolenia, warsztaty, kursy dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie:

 • technologia mrożonych produktów rybnych, technologia ryb solonych, technologia ryb wędzonych,
 • technologia konserw rybnych,
 • technologia pieczywa i makaronów,
 • technologia przetworów zbożowych typu „snak-food”,
 • technologia hydrolizatów i koncentratów białkowych oraz żywności funkcjonalnej,
 • właściwości funkcjonalnych składników żywności,
 • procesy obróbki cieplnej żywności, w tym utrwalania żywności i optymalne parametry tego procesu.

 

Inne usługi, które można kierować do firm:

 • pomoc w przygotowaniu projektów unijnych pod kątem innowacyjności wprowadzanych technologii,
 • usprawnianie procesów na linii technologicznej, zmniejszanie strat i ubytków surowca zwłaszcza w technologii rybnej,
 • opracowanie nowych technologii i technik przetwórczych.