Historia Katedry

Katedra powstała w 2019 r. z połączenia Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności z Kaedrą Toksykologii.

 

Historia Katedry Toksykologii:

Katedra Toksykologii, jest spadkobierczynią powołanego w roku 1970 Zakładu Higieny Żywności i Żywienia Produktami Morza, którego kierownikiem został Doc. dr hab. Andrzej Chodyniecki. Po przekształceniu struktury Wydziału, w roku 1971 wszedł on w skład Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Morskiego jako Zakład Higieny Przemysłu Rybnego. Następnie w roku 1981 po połączeniu z Zakładem Chorób Ryb jako Zakład Ichtiopatologii i Toksykologii był częścią Instytutu Ichtiologii. Do września 1988 roku tj. do chwili przejścia do pracy w ART w Olsztynie, Zakładem kierował jego założyciel Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyniecki. W roku 1989, kiedy to habilitowała się Dr Jadwiga Wierzbicka, powołano Zakład Chorób Ryb oraz Zakład Toksykologii, którego kierownictwo powierzono doc. dr hab. Mikołajowi Protasowickiemu pierwszemu współpracownikowi, wychowankowi Profesora Andrzeja Chodynieckiego.

W latach 1979-1993 pracownicy zakładu uczestniczyli w realizacji Międzynarodowego Programu Monitoringu Morza Bałtyckiego (Baltic Monitoring Program - BMP), który jest prowadzony pod kierunkiem Komisji Helsińskiej. Badania te pozwoliły na opracowanie matematycznego modelu zmian poziomu zanieczyszczeń w organizmach bałtyckich.Przedstawiciele Katedry Toksykologii brali także udział w pracach międzynarodowych organizacji naukowych. W latach 1981-1990 aktywnie uczestniczyli w działaniach grup ekspertów Komisji Helsińskiej (GEA oraz GEM) i zespołu specjalistów krajów RWPG.W okresie od 1997 do 2001 roku brali udział w realizacji Polsko-Niemieckiego Projektu (International Odra Project), w którym uczestniczyło łącznie 12 zespołów naukowych. Badania te były w pełni finansowane przez niemieckie centrum w Karlsruhe. Obecnie pracownicy katedry uczestniczą w pracach 2 grup roboczych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) w Kopenhadze, a mianowicie są członkami Grupy ds. Biologicznego Oddziaływania Zanieczyszczeń (od 1987 r.) i Grupy ds. Zabezpieczenia Jakości Pomiarów Chemicznych prowadzonych w Monitoringu Bałtyku (od 1993 r ).

Dorobek zakładu stanowi ok. 230 publikacji oryginalnych, ponad 200 komunikatów i doniesień, 124 opracowania i ważniejsze ekspertyzy wykonanych na zlecenie podmiotów gospodarczych i innych zainteresowanych jednostek oraz 9 podręczników i skryptów. Wyniki badań były przedstawiane na wielu konferencjach i zjazdach naukowych, w tym w większości na sympozjach zagranicznych oraz spotkaniach międzynarodowych organizowanych w Polsce.

W katedrze wykonano 6 rozpraw habilitacyjnych, 21 rozpraw doktorskich oraz prawie 500 prac magisterskich i inżynierskich.

Byli pracownicy zakładu

  • Andrzej Chodyniecki (1970-1988), Janina Babińska (1970-1982), Mirosława Ragan (1971-1972), Andrzej Gajzler (1972-1978), Irena Baran (1972-2010), Marek Kurpios (1973-1997), Władysław Ciereszko (od 1973-2010), Wanda Piotrowska (1973–1994), Grażyna Borowska (1974-1992), Alicja Jóźwiak (1976-1979), Krystyna Bartosz (1981-1992), Iga Korzyńska (1985-1986), Anna Perkowska (1994-2008), Mikołaj Protasowicki (1970 - 2019), Andrzej Ociepa (1973 - 2018),
  • Artur Ciemniak (od 1993), Agata Witczak (od 1997), Monika Rajkowska-Myśliwiec (od 2006), Kamila Pokorska-Niewiada (od 2008), Kamila Kuźmicz (z d. Mocek) (od 2012).

Tytuł profesora
1.    Andrzej Chodyniecki, Profesor nadzwyczajny 1977, Profesor zwyczajny 1981
2.    Mikołaj Protasowicki, Profesor 1993.
3.    Władysław Ciereszko, Profesor 2005

Rozprawy habilitacyjne
1.    Mikołaj Protasowicki: Wybrane metale ciężkie w rybach Bałtyku Południowego. Wyd. AR Szczecin, 1987, 110, s.78.
2.    Jadwiga Wierzbicka: Fauna pasożytnicza halibuta niebieskiego [Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)] z wybranych rejonów występowania tego gatunku, Wyd. AR Szczecin, 1988, 114, s.87.
3.    Marek Kurpios: Zmiany pozostałości chlorowanych pochodnych węglowodorów aromatycznych w wątrobach dorszy z obszaru Południowego Bałtyku w latach 1983-1990, Wyd. AR Szczecin, 1993, 154, s.63.
4.    Władysław Ciereszko: Dynamika kumulacji i zaniku polichlorowanych bifenyli w wybranych narządach i tkankach karpia (Cyprinus carpio L.). Wyd. AR Szczecin, 1994, 160, s.67.
5.    Ciemniak A.: Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności. Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo ZUT, Szczecin 2010. ISBN 978-83-7663-052-6.
6.    Agata Witczak: Studium obecności kongenerów PCB w mleku i produktach mleczarskich w aspekcie ryzyka zdrowotnego oraz wpływu procesu technologicznego na poziom tych związków. Monografia, Wydawnictwo ZUT, Szczecin 2013.  ISBN 978-83-7663-144-8.

Rozprawy doktorskie
1.    Mikołaj Protasowicki: Zanieczyszczenie ryb przemysłowych rtęcią i zmiany pod wpływem operacji technologicznych [1978].
2.    Władysław Ciereszko: Wpływ przetwarzania na dynamikę zmian p,p’-DDT, p,p’-DDE i p,p’DDD w rybach [1981].
3.    Luz Briseida Garcia Gasiun: Badania nad biokumulacją metali ciężkich w łańcuchu troficznym wybranych organizmów Zalewu Szczecińskiego [1982].
4.    Jerzy L. Kleniewski: Ekologia leszcza (Abramis brama L.) z jeziora Niegocin [1985].
5.    Yomaira Margarita Molina de Rodrigez: Małże jako organizmy wskaźnikowe stopnia zanieczyszczenia wód [1987].
6.    Wojciech Piasecki: Cykl rozwojowy Trachineliastes maculatus Kollar, 1835 (Copepoda; Siphostomatoida; Lerneopodidae) [1987].
7.    Gamal Mohamed Morsy Mansour: Effects of cadmium concentration in water on fish, (praca w j.ang.  -  pracownik Uniwersytetu w Kairze, Egipt) [1991].
8.    Ewa Sobecka: Wpływ niklu na organizm suma europejskiego (Silurus glanis L.) [obrona 1998].
9.    Anna Perkowska: Rtęć, kadm i ołów w wybranych elementach ekosystemu jeziora Świdwie [1998].
10.    Izabela Bochenek: Wpływ form wiązania metali ciężkich w osadzie dennym rzeki Odry na ich biodostępność dla ryb [2003].
11.    Ewa Brucka-Jastrzębska: Dynamika wydalania wybranych ksenobiotyków z organizmów ryb po iniekcji dootrzewnowej [2003].
12.    Agata Witczak: Wpływ wędzenia na zmiany w zawartościach ogólnego PCB oraz wybranych non-orto i mono-orto kongenerów w produktach rybnych [2004].
13.    Agnieszka Tomza: Kumulacja ogólnego PCB i dioksynopodobnych koplanarnych kongenerów w wybranych narządach i tkankach ryb karpiowatych ujścia dolnej Odry [2004].
14.    Zuzanna Wechterowicz: Wybrane metale ciężkie (Cd, Pb, Zn, Cu, Fe i Mn) w wodzie, osadach dennych i rybach z eutroficznych jezior Będgoszcz i Mętno (woj. zachodniopomorskie) [2005].
15.    Monika Rajkowska: Rozmieszczenie wybranych metali w niektórych elementach ekosystemów jezior Ińsko i Wisola [2007].
16.    Magdalena Lidwin-Kaźmierkiewicz: Wpływ stanu zdrowia karpia (Cyprinus carpio L.) na zawartość mikro i makroelementów w jego organizmie i wartości parametrów hematologicznych [2008].
17.    Kamila Pokorska: Zawartość pierwiastków śladowych w rybach jezior dorzecza rzeki Płoni [2009].
18.    Magdalena Obuchowicz (z d. Holak): Wpływ wybranych metod obróbki cieplnej na zawartość metali ciężkich i składników mineralnych w żywności [2012].
19.    Kamila Mocek (obecnie Kuźmicz): Badanie zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności w zależności od warunków przechowywania i rodzaju opakowań [2014].
20.    Agata Jarnuszewska (z d. Kwiatkowska), Ocena zagrożenia żywności metalami ciężkimi [2014]
21.    Anna Kwiatkowska: Zawartość mikroelementów w surowcach drobiowych w zależności od ich poziomu w paszach [2015].

 
Historia Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności

Historia Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności sięga 1955 r. kiedy to w strukturze Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie powołano Zakład Technologii Zabezpieczenia Surowców Rybnych. Po przeniesieniu do Szczecina, na początku lat siedemdziesiątych XX w., na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności funkcjonowały 4 wielozakładowe Instytuty. Pracownicy zajmujący się technologią żywności pochodzenia morskiego zatrudnieni byli w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Morskiego, którego kierownikami byli, kolejno, prof. dr hab. Stanisław Zaleski i prof. dr hab. Edward Kołakowski. Instytut ten został przekształcony w Instytut Uczelniano – Przemysłowy ściśle współpracujący ze Zjednoczeniem Gospodarki Rybnej w Szczecinie. W roku 1973 ze struktury Instytutu ponownie wydzielono Katedry i Zakłady wśród, których znalazł się Zakład Technologii Zabezpieczenia Surowców Rybnych, którego kierownikami na przestrzeni lat byli: doc. mgr Marian Zięcik, prof. dr hab. Teofil Dąbrowski, prof. dr hab. Zbigniew Podeszewski oraz prof. dr hab. Ludmiła Stodolnik. W wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Zakład przekształcono do Katedry, którą 01.04.1998 roku podzielono na Zakład Chłodnictwa i Zakład Technologii Mleczarskiej a następnie 9.12.2009 r. ponownie połączono w Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności. Kierownikiem Zakładu została dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. ZUT a następnie dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT.