Problematyka prac badawczych

Katedry Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka

 • Zawartość amin biogennych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych. Wpływ czynników biologicznych i zabiegów technologicznych na ich zawartość.
 • Ryby i produkty rybne jako źródło niezbędnych dla organizmu n-3 polienowych kwasów tłuszczowych. Kwasy n-3, skład lipidów, podatność na utlenienie.
 • Wpływ czynników biologicznych i procesów technologicznych na jakość mięsa dziczyzny.
 • Interakcje lipidy – białko i lipidy – skrobia. Wpływ utlenienia lipidów i rodzaju białka i skrobi na formy i trwałość kompleksów.
 • Pojemność przeciwutleniająca surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wpływ czynników technologicznych na pojemność przeciwutleniającą.
 • Metody analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności.
 • Przydatność metod instrumentalnych: chromatograficznych (GC, HPLC) i spektrofotometrycznych do oceny jakości żywności.
 •  Sztuczne sieci neuronowe w technologii żywności.
 •  Zastosowanie sieci neuronowych jako metody modelowania i prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych.
 • Właściwości termo-lepko-sprężyste artykułów żywnościowych.
 •  Dynamiczne metody wyznaczania parametrów reologicznych artykułów żywnościowych.
 • Podstawy mechaniki procesów przepływowych.
 • Kinetyka procesów wymiany ciepła i masy w procesie wędzenia.
 • Regulacja i automatyczne sterowanie procesów wędzenia i wytwarzania dymu wędzarniczego.
 •  Konstrukcja komór wędzarniczych o obiegu zamkniętym.
 •  Komputerowe sterowanie procesem fluidalnego wytwarzania dymu wędzarniczego.
 •  Optymalizacja warunków wytwarzania dymu wędzarniczego w złożu fluidalnym.
 • Ocena sposobu żywienia różnych grup ludności z uwzględnieniem wpływu  różnych czynników.
 • Stopień zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy.
 • Modyfikowanie dietą niedoborów białkowych u chorych z niewydolnością nerek.
 • Udział  probiotyków w modelowaniu odporności organizmu.
 • Suplementacja diet sportowców.
 • Modyfikowanie diet pacjentów hemodializowanych, otyłych, matek i dzieci z alergią pokarmową w celu poprawy jakości życia, wydłużenia okresu przeżycia, poprawy parametrów biochemicznych i immunologicznych, obrony antyoksydacyjnej ustroju.
 • Minimalizacja parametrów stanu zapalnego poprzez zastosowanie indywidualnych planów żywieniowych u pacjentów po zabiegach bariatrycznych.
 • Optymalizacja gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych i przybrzeżnej strefie Bałtyku.
 •  Biologia ryb, w tym wzrost i płodność, analiza struktur populacyjnych i kształtowania się zasobów rybnych.
 • Inwentaryzacja i monitoring ekologiczny cieków i polskich wód wewnętrznych.
 • Badania nad selektywnością rybackich narzędzi połowu.
 • Badania nad rozmieszczeniem i ekspansją inwazyjnych gatunków zwierząt w wodach Polski.