Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 listopada 2023 r. zmarł Ś.p. Prof. dr hab. inż. Rajmund Trzebiatowski 15.11.2023 12:50

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 24 listopada 2023 r. o godzinie 13:00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Emerytowany Profesor Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zasłużony nauczyciel akademicki oraz ceniony naukowiec w zakresie akwakultury i rybactwa. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie (1990-1993 i 1993-1996).

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie zmarłego składają
Dziekan oraz pracownicy
Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Życiorys

Profesor dr hab. inż. Rajmund Trzebiatowski (ur. 1932, zm. 2023)
Urodził się w 1932 r. w Nielbarku (dawniejsze woj. toruńskie). Szkołę podstawową ukończył w 1947 r. w Kurzętniku, a w 1951 r. Liceum Ogólnokształcące i Pedagogiczne w Nowym Mieście Lub. W latach 1951–1953 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, a w latach 1953–1955 odbywał zasadniczą służbę wojskową. W latach 1955–1961 studiował na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) w Olsztynie, uzyskując w 1961 r. tytuł zawodowy mgr inż. rybactwa. W 1958 r. podjął pracę w Zakładzie Gospodarki Stawowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego WSR w Olsztynie jako asystent techniczny, a od 1965 r. jako starszy asystent naukowo-dydaktyczny. W 1967 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. W tym roku został przeniesiony służbowo do WSR w Szczecinie i zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ichtiologii, a od 1974 r. na stanowisku docenta kontraktowego. W 1980 r. – po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie ichtiologii – przechodzi na etat docenta etatowego. W 1984 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1992 r. – profesora zwyczajnego.
Pełnione funkcje: kierownik Zakładów: Rybackiego Zagospodarowania Wód Przybrzeżnych, Rybactwa oraz Akwakultury; dyrektor Instytutów: Eksploatacji i Ochrony Biologicznych Zasobów Morza oraz Akwakultury i Techniki Rybackiej; dwie kadencje – dziekan Wydziału RMiTŻ. Inne funkcje: przewodniczący Wojewódzkiego Oddziału PTH i Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Szczecinie. Członek towarzystw naukowych: STN, PTH, PTZool., ETA, UEI i ŚTOJ. Ponadto członek rad naukowych: IRŚ w Olsztynie, Wolińskiego Parku Narodowego i ZIiGR PAN w Gołyszu.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ogółem 245 różnych publikacji, opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie, w tym 85 oryginalnych prac naukowych, 102 artykuły i komunikaty naukowe, tłumaczenia dwóch książek oraz współautorstwo „Encyklopedii rybacko-wędkarskiej”, siedmiu skryptów, 12 instrukcji wdrożeniowych oraz kilkadziesięciu ekspertyz i opinii.
Prowadził wykłady i seminaria z akwakultury i rybactwa jeziorowego zarówno na Wydziale RMiTŻ, jak i na uczelniach zagranicznych. Był promotorem 128 prac magisterskich, ośmiu przewodów doktorskich, jednego doktoratu honoris causa oraz opiekunem trzech wykonanych w Zakładzie prac habilitacyjnych. Był recenzentem dorobku naukowego kandydatów do tytułu: doktora honoris causa (1), profesora (8), na stopień doktora habilitowanego (10) oraz dysertacji doktorskich (9) i rozpraw habilitacyjnych (7). Pełnił również funkcję redaktora wydawanych na Wydziale dwóch ogólnopolskich serii czasopism naukowych: Piscaria w Acta Scientiarum Polonorum oraz Fisheries w EJPAU.