Informacje bieżące

Zajęcia terenowe w Ińsku dla studentów w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. 30.03.2022 16:11

W dniu 14 marca 2022r. odbyły się zajęcia terenowe (jezioro Ińsko) dla studentów w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W trakcie zajęć studenci poznali zasady poboru próbek wody za pomocą aparatu typu Ruttner oraz próbek osadów dennych za pomocą czerpacza typu Van Veen. Pobrane próbki wody zostały odpowiednio zabezpieczone i utrwalone i będą wykorzystane do badań hydrochemicznych przeprowadzonych w laboratorium Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury. Natomiast próbki bentosu zostaną poddane analizie pod merytorycznym nadzorem pracowników naukowych Wydziału nauk o Żywności i Rybactwa.