Statut

Przyjęty statut przewiduje, że przedmiotem działalności Koła jest:

1. Organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału.
2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych.
3. Prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych.
4. Udział w seminariach związanych z technologią żywności i żywieniem człowieka.
5. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami w celu zapoznania się z ich podstawową działalnością, także w formie praktyk zawodowych członków.
6. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego Technologów Żywności, zwanego dalej KNTŻ.
2. KNTŻ nie posiada odrębnej osobowości prawnej jako organizacja studencka działa w strukturze Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie .
3. Siedzibą KNTŻ jest Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 71-459 Szczecin.

ARTYKUŁ 2 - CELE KNTŻ
1. Stwarzanie jego członkom okazji do pogłębiania wiedzy z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka.
2. Doskonalenie umiejętności zarządczych poprzez pracę w zespole.
3. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału i dbałość o wizerunek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
4. Możliwość rozwoju zainteresowań naukowych w środowisku studenckim.

ARTYKUŁ 3 - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.
2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych.
3. Prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych.
4. Udział w seminariach związanych z technologią żywności i żywieniem człowieka.
5. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami w celu zapoznania się z ich podstawową działalnością, także w formie praktyk zawodowych członków.
6. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

ARTYKUŁ 4 - CZŁONKOSTWO
1. Członkiem KNTŻ może zostać student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2. Status członka przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub wniosek 1/3 członków.
3. Warunkiem otrzymania statusu członka jest:

a) aktywna praca na rzecz KNTŻ przez co najmniej 3 miesiące
b) Zarząd może ustalić dodatkowe, równe dla wszystkich, kryteria przyjęcia do KNTŻ o czym zawiadamia zainteresowanych kandydatów.
c) obecność na spotkaniach i Walnych Zebraniach KNTŻ
d) przestrzeganie statutu KNTŻ
e) o nadaniu członkostwa decyduje Walne Zebranie KNTŻ

4. Członek KNTŻ jest zobowiązany do:

a) czynnego uczestnictwa w pracach KNTŻ
b) obecności na Walnym Zebraniu KNTŻ

5. Członek posiada prawo do:

a) dysponowania jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu
b) prawo do zabierania głosu w dyskusji podczas Walnych Zebrań
c) prawo składania na Walnych Zebraniach projektów uchwał i wniosków proceduralnych, za wyjątkiem wniosków, których tryb składania zastrzeżono dla Zarządu.
d) uzyskanie rzetelnych informacji na temat KNTŻ
e) prawo wybierania Zarządu KNTŻ
f) możliwość uczestnictwa w imprezach organizowanych przez KNTŻ oraz korzystania ze wspólnych zasobów KNTŻ, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, materiałów informacyjno-szkoleniowych itp.

6. Utrata praw członkowskich następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji przez członka KNTŻ nieusprawiedliwionej nieobecności na walnym Zebraniu KNTŻ
b) braku aktywnej działalności na rzecz KNTŻ

ARTYKUŁ 5 - WALNE ZEBRANIE
1. Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze.
2. Obowiązek zwołania Walnego Zebrania spoczywa na Zarządzie.
3. 1/3 członków KNTŻ może spowodować zwołanie Walnego Zebrania poprzez przedstawienie Zarządowi wniosku zawierającego termin, miejsce i plan przebiegu Walnego Zebrania.
4. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i proponowanym planie przebiegu Walnego Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Do obowiązków Walnego Zebrania należą:

a) rozliczenie działalności Zarządu,
b) wybór prezesa,
c) zatwierdzenie rocznego planu działalności oraz wydatków wraz ze sposobami ich pokrycia, które przedstawia Zarząd,
d) podejmowanie uchwał przewidzianych w planie Walnego Zebrania
e) powołanie członków Zarządu po uzgodnieniu z nowym prezesem

6. Do uprawnień Walnego Zebrania należą:

f) wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności,
g) podejmowanie uchwał o sprawach bieżących,
h) dokonywanie zmian w Zarządzie,
i) dokonywanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków KNTŻ.

7. Wybór Zarządu przebiega następująco:

a) Walne Zebranie w tajnym głosowaniu wybiera prezesa,
b) po zasięgnięciu opinii prezesa elekta Walne Zebranie powołuje Zarząd,
c) Walne Zebranie ustala termin przekazania władzy, biorąc pod uwagę propozycje poprzedniego i nowego prezesa,
d) w przypadku braku sprzeciwu Walnego Zebrania Komitet Organizacyjny ma prawo samoistnie przekształcić się w Zarząd.

8. O ile Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje w trybie tajnego głosowania.

ARTYKUŁ 6 - ZARZĄD
1. Zarząd składa się z czterech osób, które pełnią następujące funkcje:
a) prezes
b) wiceprezes
c) sekretarz
d) skarbnik
2. Obowiązki Zarządu:
a) ustalanie rocznego planu działania KNTŻ zgodnie z celami Koła, z uwzględnieniem wybranych zadań statutowych wymienionych w art. 3,
b) czuwanie nad realizacją planu,
c) pozyskiwanie środków na finansowanie zadań i przedstawienie sprawozdań finansowych na Walnym Zebraniu,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) odpowiedzialność za działalność KNTŻ przed władzami Wydziału,
f) reprezentowanie KNTŻ na terenie uczelni i poza nią,
g) udzielanie rzetelnych odpowiedzi na kierowane przez członków pytania i uwagi.
3. Uprawnienia Zarządu:
a) przydzielanie zadań i kontrola ich wykonywania,
b) zwoływanie zebrań KNTŻ,
c) mianowanie członków KNTŻ po eliminacjach zgodnie z art.4 pkt 2,
d) zawieszenie w prawach oraz usuwanie członków KNTŻ zgodnie z art. 4 pkt.6,
e) wybór opiekuna.
4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
5. Jeśli statut nie przewiduje inaczej uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

ARTYKUŁ 7 - FINANSOWANIE
1. Środki finansowe przeznaczone na działalność KNTŻ pochodzić będą przede wszystkim:
a) z dotacji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
b) z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
c) z dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska
d) z dotacji fundacji, agencji rządowych i innych organizacji non-profit oraz od sponsorów
Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2009 r.

Zmieniony ( 16.04.2009. )