Literatura zakładu

Filipiak J., Czerniejewski P., Sadowski J., Trzebiatowski R. 1999: Comparison of the effects of cage-rearing of sterlet (Acipenser ruthenus) and russian x siberian sturgeon (Acipenser gueldenstatdti x A. baeri) hybrid fry in cooling water. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 2. Issue 2. Series Fisheries

 http://www.ejpau.media.pl/volume2/issue2/fisheries/art-03.htm


Wstępna biologicznych i morfometrycznych charakterystyka minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis (L.)) z jeziora Dąbie Mariusz Raczyński , Jarosław Filipiak

www.ejpau.media.pl/volume2/issue2/fisheries/art-01.html

Czerniejewski P., Filipiak J., Przybył A. 2002: Preliminary biometrical characteristics of cisco (Coregonus albula) from the Tuczno Wielkie and Siecino lakes. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Anim. Sci. 4: 91-103.

Czerniejewski P., Filipiak J., Przybył A. 2002: Biological characteristics of vendace (Coregonus albula) from the Tuczno Wielkie and Siecino lakes. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Anim. Sci. 4: 77-90. (2 pkt)

Czerniejewski P., Filipiak J. 2002: Biological and morphological characteristics of vendace, Coregonus albula L, from lakes Drawsko and Pełcz. Acta Ichthyol. Piscat. 32 (1): 53-69

Czerniejewski P. Filipiak J. 2002: Facundity assessment of vendace, Coregonus albula L. from six lakes in Polish Western Pomerania. Acta Ichthyol. Piscat. 32 (1): 71-82 7 Czerniejewski P. 2002: Biometric characteristics of the vendace (Coregonus albula L.) from lake Leśne. Acta. Sci. Pol. Piscaria. 1 (1): 5-14

Czerniejewski P., Filipiak J., Radziejewska T. 2003: Body weight and morphometry of the chinese mitten crab (Eriocheir sinensis H. Millne-Edwards, 1853) in the River Odra/Oder Estuary (North-Western Poland). Acta Scientarum Polonorum. Ser. Fisheries 2 (2): 29-40.

Czerniejewski P., Filipiak J. 2001: Krab wełnistoszczypcy (Eriocheir sinensis Milne – Edwards 1853) z Zalewu Szczecińskiego. Kom. Ryb. 1: 28-31 10

Czerniejewski P., Filipiak J. 2001: Krab wełnistoszczypcy (Eriocheir sinensis Milne – Edwards 1853) z Zalewu Szczecińskiego. Kom. Ryb. 1: 28-31 11

Czerniejewski P., Filipiak J. 2001: Występowanie sielawy (Coregonus albula L.) w jeziorach Pomorza Zachodniego. Kom. Ryb. 5: 3-7

 Czerniejewski P., Filipiak J. 2001: Charakterystyka biologiczno-morfometryczna sielawy (Coregonus albula L.) z jezior Drawsko i Pile z połowów jesiennych 2000 roku. Kom. Ryb. 6: 19-24

Czerniejewski P., Filipiak J. 2002: Wartości współczynnika krawędziowego na podstawie łusek sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Miedwie. Kom. Ryb. 1:13-15

Czerniejewski P., Filipiak J. 2002: Krab wełnistoszczypcy – Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1854- ekspansywny azjatycki skorupiak. Przegl. Zool. XLVI, 3-4: 143-150

Czerniejewski P., Rybczyk A. 2002: Odżywianie się sielawy (Coregonus albula L.) w okresie jesiennym. Kom. Ryb. 5: 7-10

Czerniejewski P., Bełdowska A. 2003: Potencjalne skutki niekontrolowanej ekspansji kraba wełnistoszczypcego (Eriocheir sinensis) na biocenozę wodną. Kom. Ryb. 2: 27-29 17 Czerniawski R., Czerniejewski P. 2003: Perspektywy wykorzystania zooplanktonu wynoszonego z jeziora Adamowo do podchowu wylęgu i narybku. Kom. Ryb. 3: 9-14

Czerniejewski P., Filipiak J., Czerniawski R. 2003: Płodność absolutna i względna sielawy (Coregonus albula L.) z jezior zachodniopomorskich. Kom. Ryb. 4: 15-18

Czerniejewski P., Czerniawski R. 2004: Age, growth and condition of vendace Coregonus albula (L.) from Lakes Morzyczko and Pełcz (N-W Poland). Zool. Pol. 49/1-4: 159-170

Czerniejewski P., Filipiak J., Poleszczuk G., Wawrzyniak W. 2004: Selected biological characteristics of population of vendace, Coregonus albula (L.) from Lake Miedwie, Poland. Acta. Ichyol. Piscat. 34(2)

Czerniejewski P., Rybczyk A., Siwek G. 2004: Wiek, wzrost i kondycja sandacza (Stizostedion lucioperca L.) z jeziora Steklno (Pomorze Zachodnie). Kom. Ryb. 3: 9-12

Czerniejewski P., Lewita O., Świątek H., Cieszkowski K., Czerniawski R. 2004: Zastosowanie analizy aglomeracyjnej do oceny zróżnicowania morfometrycznego sielawy z wybranych jezior zachodniopomorskich. Kom Ryb. 4:28-31

 Robakowski P., Czerniejewski P., Wawrzyniak W., Siwek G. 2004: Wstępna ocena możliwości wykorzystania rowów doprowadzających wodę w gospodarstwie karpiowym do podchowu szczupaka (Esox lucius L.). Kom. Ryb. 5: 7-10

Raczyński M., Czerniejewski P., Czerniawski R. 2005: Możliwości wykorzystania cieków zlewni jeziora Adamowo do podchowu ryb łososiowatych przeznaczonych do zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego. Kom. Ryb. 6: 15-21

 Czerniejewski P., Robakowski P., Wawrzyniak W., Bugaj A. 2006: Struktura gatunkowa i wielkość połowów ryb w Zatoce Pomorskiej na początku XXI wieku. Kom. Ryb. 2: 9-13 26 Czerniejewski P., Wawrzyniak W., Pokorska K. 2006: Wiek, tempo wzrostu i kondycja leszcza z jeziora Steklno (Poj. Zachodniopomorskie). Kom. Ryb 1: 3-7

Czerniejewski P., Wawrzyniak W., 2006: Seasonal changes in the population structure of the chinese mitten crab, Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards) in the Odra/Oder estuary. Crustaceana 79 (10): 1167-1179

Czerniejewski P., Wawrzyniak W. 2006: Management of vendace (Coregonus albula) in the lakes of northwest Poland in the late twentieth and early twenty-first centuries. Arch. Pol. Fish. 14 (1): 105-121

Czerniejewski P., Wawrzyniak W. 2006: Body weight, condition and carapace width and length in the chonese mitten crab collected from the Szczecin lagoon (NW Poland) in spring and autumn 2001. Oceanologia 48 (2): 275-285.

Czerniejewski P., Raczyński M., Wawrzyniak W. 2006: Age growth rate, and condition of vendace, Coregonus albula (L.), from somew Pomeranian Lakes (NW Poland). Acta Ichtyol. Piscat. 36(1): 65-72 31 Czerniawski R., Czerniejewski P. 2007: Rearing sea trout (Salmo trutta m. trutta L., 1758) fry for stocking fed on zooplankton caught in the outlets of natural and artificial bodies of water. Acta Sci. Pol. Piscaria 6 (1): 15-30

Czerniejewski P., Wawrzyniak W., Pasewicz W., Bełdowska A. 2007: A comparative analysis of two allochthonous populations of Chinese mittenc crab (Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1853) from the Szczecin Lagoon (NW Poland) and San Francisco Bay (US west coast). Oceanologia 49 (3): 353-367

Czerniejewski P., Keszka S. 2007: Ecomorphological variability of vendace, Coregonus albula (L.) i selected lakes of West Pomerania. Acta Sci. Pol. Piscaria 6 (2): 3-14

Raczyński M., Czerniejewski P., Witkowska M., Kiriaka B. 2008: Age and growth rate of roach (Rutilus rutilus L.) from 3 lakes used for recreational fishing. TEKA PAN

Czerniejewski P., Rybczyk A. 2008: Variations in age and length growth rates of vendace, Coregonus albula (L.) from selected lakes in Western Pomerania. Arch. Pol. Fish. 16 (1): 63-74

Czerniejewski P., Wawrzyniak W. 2008: Fecundity of vendace, Coregonus albula (L.) from several lakes in Western Pomerania. Arch. Pol. Fish. 16(2): 135-146

Czerniejewski P., Wawrzyniak W., Stepanowska K. 2008: Vendace, Coregonus albula (L.) fisheries in major lakes of the Ińsko Landscape Park. EJPAU Fisheries. 11 (1) #22.

 http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue1/abs-22.html

Czerniejewski P., Rybczyk A. 2008: Body weight, morphometry, and diet of the mud crab, Rhithropanopeus harrisii in the Odra estuary, Poland. Crustaceana. 81 (11): 1289-1299.

 http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=44bd3204-8279-4b41-a18f-176f1af088eb%40sessionmgr4002&hid=4110

Czerniejewski P., Keszka S., Rybczyk A. 2008: Chelon labrosus (Risso, 1827) – the first record from Lake Dąbie (Poland). Oceanologia 50 (2): 1-4. Link do artykułu www.iopan.gda.pl/oceanologia/502czern.pdf

Czerniejewski P. 2009: Some aspects of population biology of the mud crab, Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Odra estuary, Poland. Ocean. and Hydrobiol. Stud. 4: 49-62

Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M., Amirowicz A., Epler P., Grabowska J., Kruk A., Marszał L., Penczak T., Zięba G., Dębowski P., Radtke G., Szlakowski J., Wiśniewolski W., Kozłowski J., Martyniak A., Terlecki J., Wziątek B., Andrzejewski W., Kukuła K., Czerniejewski P., Keszka S., Raczyński M., Błachuta J., Kusznierz J., Augustyn L., Zieleniewski W., 2009: Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 33–52

Czerniejewski P., Rybczyk A. 2010: Growth rate and condition of population of migratory common whitefish, Coregonus lavaretus (L.), from Oder estuary waters. Arch. Pol. Fish. 18: 25-32

www.infish.com.pl/wydawnictwo/Archives/Fasc/work_pdf/Vol18Fasc1/Vol18-Fasc1-%20w03.pdf

Czerniejewski P., Rybczyk A., Wawrzyniak W. 2010: Diet of the Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853, and potential effects of the crab on the aquatic community in the river Odra/Oder estuary (N.-W. Poland). Crustaceana. 83 (2): 195-205

eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer

Czerniejewski P. 2010: Changes in condition and in carapace length and width of the Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853) harvested in the Odra River estuary in 1999-2007. Ocean. Hydrob. Stud. 39 (2): 25-36

 http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=1faad8de-bf87-4cd3-a629-94931716b190%40sessionmgr110&hid=109

De Giosa M., Czerniejewski P. 2011: Major axis approach to the statistical analysis of the relative growth of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in the Odra estuary (Poland). Ocean. Hydrob. Stud. 40 (1): 36-45

 http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=1faad8de-bf87-4cd3-a629-94931716b190%40sessionmgr110&hid=109

De Giosa M.,Czerniejewski P., 2011: The relative growth of the walking legs of adult Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis in the Odra estuary (Poland). A major axis statistical modelling. Oceanol. Hydrob. Stud. 42 (3): 61-67

 http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=1faad8de-bf87-4cd3-a629-94931716b190%40sessionmgr110&hid=109 

Czerniejewski P., Rybczyk A., Tański A., Keszka S., Antoszek A. 2011: Growth rate and condition of vimba (vimba vimba (l.) ) – a species under restitution in the Odra river estuary. Acta Ichthyol Piscat. 41 (3): 215–222

 http://bcz.apsl.edu.pl/15_BCZ/127.pdf 

Tański A., Czerniejewski P., Keszka S., Pender R., Pilch E. 2011: Vimba (Vimba vimba L.) from the Rega river – support of natural spawning in 2004–2008 and the natural population. Baltic Coastal Zone. 15: 127-144 49

Raczynski M., Keszka S., Czerniejewski P. 2011: Age, rate of growth and conditio of Vimba, Vimba vimba (L.) from the spawning part of population from the Rega river in 2004. Zesz. Nauk. UP. Wrocław. Biol. Hod. Zwierząt. 583 :271-280

zeszyty.bihz.up.wroc.pl/archivum/z63-2011.pdf 50 Raczynski M.,

Krzeminska K., Czerniejewski P. 2011: Morphological characterisation of sichel Pelectus cultratus (L.) from the Vistula Bay. . Zesz. Nauk. UP. Wrocław. Biol. Hod. Zwierząt. 583 :281-292

 http://zeszyty.bihz.up.wroc.pl/archivum/z63-2011.pdf

CzerniejewskiP., Skuza L., Drotz M. K., Berggren M. 2012:Molecular connectedness between self and none self-suitainable populations of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1853) with focus to the Swedish Lake Vanern and the Oder and Vistula River in Poland. Hereditas. 149: 55-61

eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer